Vändpunktsprocesser : polisens möjlighet att vara del i en sådan

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Umeå universitet/Polisutbildningen; Umeå universitet/Polisutbildningen

Författare: Tobias Jansson; Rickard Johansson; [2009]

Nyckelord: Droger och missbruk;

Sammanfattning:

Att leva i ett drogmissbruk är en stor tragedi, både för missbrukaren själv, samhället och inte minst för dennes nära och kära. Siffror i vår rapport visar bland annat på att en manlig heroinist kan kosta samhället nästan 2 000 000 kronor om året. Ett avbrutet missbruk leder därmed till stora vinster för alla parter. Polisen är en samhällsfunktion som ofta kommer i kontakt med denna grupp. Vi har i rapporten undersökt om och i sådana fall hur polisen kan påverka missbrukaren att börja sin resa ut ur missbruket. Den vetenskapliga modellen som vi valt att undersöka är MI(motivational interviewing). Rapporten bygger på litteraturstudier av en uppsats från Luleå tekniska universitet samt vetenskapliga artiklar. Vi har även genomfört en intervju med Håkan Larsson från polisen i Örebro. Håkan Larssons metod utgår inte från någon vetenskaplig modell utan bygger på de erfarenheter och kunskaper han samlat på sig under sitt yrkesverksamma liv som polis. Vi fann att hans metod i flera delar liknade MI. Resultat av litteraturstudien och intervjun pekar på att det är möjligt för polisen att använda vissa delar av MI- metoden för att påverka en missbrukare. Håkan Larsson är ett exempel på att en polis genom sitt engagemang, fallenhet, intresse och erfarenhet med goda resultat kan påverka en missbrukare till att ta de första stegen mot ett drogfritt liv.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)