Den kommunala styrkedjan utifrån ett tillitsperspektiv - Förväntningar på tillitsbaserad styrning

Detta är en Master-uppsats från Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

Författare: Freja Nordqvist; [2019-06-13]

Nyckelord: Tillitsbaserad styrning; Fokusgrupper; Domänteori;

Sammanfattning: Syfte:Syftet med uppsatsen är att bidra med ökad förståelse för tillitsbaserad styrning genom att undersöka vilka förväntningar och upplevelser som finns inom en kommunal organisation inför ett införande av tillitsbaserad styrning samt om det finns några skillnader mellan olika sektorer.Teori:Teoretiskt ramverk bestående av fyra dimensioner av tillitsbaserad styrning i kombination med Kouzes och Micos (1979) domänteori.Metod:Kvalitativ fallstudie baserat på fokusgrupper.Resultat:Studien har kommit fram till att det finns skillnader mellan vård- och omsorgsförvaltningen och tekniska förvaltningen i förväntningar på tillitsbaserad styrning. På tekniska förvaltningen upplevdes redan tillitsbaserad styrning. Inom vård- och omsorgsförvaltningen skiljde sig beskrivningarna av förväntningarna på tillitsbaserad styrning mellan den operativa domänen och den administrativa domänen. Förtroende associeras med tillit. Det finns en generell förväntan att tillitsbaserad styrning skulle innebära minskad administration och kontroll. Resultatet visar även att tillitsbaserad styrning förväntas förutsätta kunskap, innebära ett ansvar och att tillitsbaserad styrning inte innebär fritt valt arbete utan lagar och regler fortfarande styr verksamheten. Inom den operativa domänen på vård- och omsorgsförvaltningen finns en förväntan att tillitsbaserad styrning ska ge medarbetarna ökat handlingsutrymme och minska den upplevda stressen. Samtidigt lyfts en farhåga att tillitsbaserad styrning kan leda till ökad stress och psykisk ohälsa i och med det ökade ansvaret. Sammanfattningsvis har denna studie visat kontexten och verksamhetstyp stor påverkan i vilka förväntningar på tillitsbaserad styrning som uttrycks.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)