Sökning: "Domänteori"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade ordet Domänteori.

 1. 1. ’’Det är en jäkla balansgång’’ : En intervjustudie med skolkuratorer om deras uppfattningar kring arbetet med ungdomskriminalitet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och kriminologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och kriminologi

  Författare :Sofia Enlund; Nani Mait; [2020]
  Nyckelord :Excluded areas; Juvenile delinquency; School; School counselors; Social work; Skola; Skolkuratorer; Socialt arbete; Ungdomskriminalitet; Utsatta områden;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka hur skolkuratorer uppfattar sitt och sina skolors arbete med ungdomskriminalitet i särskilt utsatta områden. För att besvara frågeställningarna så genomfördes tre semistrukturerade intervjuer med fyra kuratorer från tre skolor. LÄS MER

 2. 2. "Vi gör orosanmälningar och de begär ut journaler" : BVC-sköterskors erfarenheter av att samverka med socialtjänsten vid misstanke om att ett barn far illa

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Socialt arbete; Högskolan i Gävle/Socialt arbete

  Författare :Ebba Friberg; Denise Näslund; [2020]
  Nyckelord :Child abuse and neglect; Child health care; Collaboration; Cooperation; Reporting child maltreatment; Social Services; Barn som far illa; BVC; Orosanmälan; Samarbete; Samverkan; Socialtjänst;

  Sammanfattning : The aim of the study was to examine what obstacles and possibilities nurses at the Swedish child health services (CHS) experience in collaborating with social services when suspecting child maltreatment. Empirical data was collected through interviews with three CHS nurses and analyzed with a phenomenological approach. LÄS MER

 3. 3. Den kommunala styrkedjan utifrån ett tillitsperspektiv - Förväntningar på tillitsbaserad styrning

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Freja Nordqvist; [2019-06-13]
  Nyckelord :Tillitsbaserad styrning; Fokusgrupper; Domänteori;

  Sammanfattning : Syfte:Syftet med uppsatsen är att bidra med ökad förståelse för tillitsbaserad styrning genom att undersöka vilka förväntningar och upplevelser som finns inom en kommunal organisation inför ett införande av tillitsbaserad styrning samt om det finns några skillnader mellan olika sektorer.Teori:Teoretiskt ramverk bestående av fyra dimensioner av tillitsbaserad styrning i kombination med Kouzes och Micos (1979) domänteori. LÄS MER

 4. 4. Ledarskapandet i korstrycket : Mellancheferna inom sektionen för barn och unga och deras ledarskapsprocess

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Tanja Öberg; Lina Alkner-Timner; [2019]
  Nyckelord :Leadership; management; constructing leadership; social services; child welfare; decision making; priorities; domain theory; critical realism; parallel process; social worker; code of ethics; professions identification.; Ledare; chef; skapa ledarskap; socialtjänst; individ- och familjeomsorg; sektionen för barn och unga; val; prioriteringar; domänteori; kritisk realism; parallellprocesser; socionom; etisk kod; professionsidentifikation.;

  Sammanfattning : Mellanchefer inom socialtjänstens sektion för barn och unga arbetar i en motstridig organisation. Mellancheferna blir länken som fogar samman politiskt fattade beslut med förvaltningens krav och förväntningar, personalgruppens behov och klienternas rätt till hjälp och stöd. LÄS MER

 5. 5. Digitalisering - Vän eller fiende till det sociala arbetet? : En kvalitativ studie om socialsekreterares upplevelser och erfarenheter av digitalisering inom försörjningsstöd

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och kriminologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och kriminologi

  Författare :Annah Larsson Sundblom; Erica Skog; [2019]
  Nyckelord :digitalization; social workers; social welfare; digitalisering; socialsekreterare; försörjningsstöd;

  Sammanfattning : Uppsatsen har syftat till att undersöka socialsekreterares upplevelser och erfarenheter med digitalisering inom försörjningsstöd. Sju socialsekreterare som arbetar med försörjningsstöd i sju olika kommuner har deltagit i kvalitativa intervjuer. LÄS MER