Sökning: "domänteori"

Visar resultat 1 - 5 av 28 uppsatser innehållade ordet domänteori.

 1. 1. “DET ÄR EN UTOPI ATT TRO ATT ALLA BARA ÄR PÅ TÅGET OCH SJUNGER JA TILL ALLTING.” En kvalitativ intervjustudie om socialchefers erfarenheter av konflikter mellan det politiska styret, verksamheten och externa aktörer.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Dominique Lussenburg; Jakob Ivarsson; [2023-01-02]
  Nyckelord :domänteori; förvaltning; konflikter; samverkan; tillitsbaserad styrning; domain theory; management; conflicts; cooperation; trust-based governance;

  Sammanfattning : Leading a social service organization can be a challenging task. Within social services administrations there are three levels whose widely different perspectives make communication and relationships within social services administrations difficult, as well as creating room for misunderstandings and disagreements. LÄS MER

 2. 2. "Att göra det bästa av det omöjliga" : en studie om Covis-19-pandemins påverkan på arbetet med försörjningsstöd

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Victoria Björk; Ida Hermansson; [2022]
  Nyckelord :Försörjningsstöd; covid-19; pandemi; domänteori; mötesformer; digitalisering; hemarbete;

  Sammanfattning : Vid tidpunkten för denna studie är det svenska samhället i en process av återgång till en tillvaro bortom covid-19-pandemin och Coronakommissionens rapport och slutbetänkande har nyligen publicerats. Restriktionerna som har varit aktiva till och från sedan år 2020 börjar lyftas i de flesta kommuner och vi kan nu mer och mer börja se vilka effekter pandemin fått på samhället. LÄS MER

 3. 3. Från ord till praktik : -Den interna samverkan när klienten har en samsjuklighet.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Emina Heljo; Frida Van Dongeren; [2022]
  Nyckelord :samverkan; samsjuklighet; socialtjänsten; organisationsstrukturer; specialisering;

  Sammanfattning : Klienter med en samsjuklighet blir i mötet med socialtjänsten ofta uppdelade bland flera enheter. En intern samverkan bedrivs mellan enheterna för att möta klientens behov. LÄS MER

 4. 4. Utan samverkan är det inte möjligt : En kvalitativ studie om samverkan i det lokala brottsförebyggande arbetet mot ungdomskriminalitet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :William Dimberg; Natacha Baydono; [2022]
  Nyckelord :Juvenile delinquency; cooperation; preventive measures; domain theory; Ungdomskriminalitet; samverkan; förebyggande insatser; domänteori;

  Sammanfattning : Juvenile delinquency is a recurring and currently discussed topic in today's media, and studies indicate that in the last few years there has been an increase in reports of juvenile delinquency to the social services. Researcher shows that a key factor in preventing youths’ involvement in crime is to take early preventative actions. LÄS MER

 5. 5. Att arbeta mot ungdomskriminalitet : En kvalitativ studie om skolkuratorers erfarenheter av arbetet mot ungdomskriminalitet

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Nathalie Larsson; Nora Göransson; [2022]
  Nyckelord :ungdomskriminalitet; skolkurator; skola; socialt arbete;

  Sammanfattning : Tidigare forskning inom området visar att skolan har en avgörande roll i det brottsförebyggande arbetet och att skolkuratorer har ett viktigt ansvar för att arbeta med elevers psykosociala hälsa. Dock är forskningen kring skolkuratorers roll i arbetet mot ungdomskriminalitet i den svenska kontexten bristfällig. LÄS MER