Projektplanering: Nyckeln till framgång : Viktig kunskap och information för en lyckadprojektplanering

Detta är en Kandidat-uppsats från KTH/Industriell produktion; KTH/Industriell produktion

Författare: Linda Hillmering; Petter Malmkvist; [2010]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

Inom projektarbete är planeringen ett moment som till stor del påverkar hur slutresultatetblir. Ett allt större antal företag blir dessutom projektbaserade, det vill säga nästan allaoperationer är organiserade som projekt. [5] Mängden projektarbete bland dagens företag gör att planeringen är viktig för attåstadkomma bra uppskattningar av tid, kostnader och resurser. Att kunna planera projektenpå ett bra sätt är en viktig konkurrensfördel. Den frågeställning som rapporten behandlar är ”Vilken kunskap och information bör finnasför att projektplaneringen ska leda till ett så lyckat projekt som möjligt?”. Rapportensdefinition av ett lyckat projekt är att de satta målen mellan kund och leverantör gällandekostnad, tid och kvalité uppfylls. Syftet är att läsaren ska få de viktigaste kunskaperna samtkänna till de viktigaste faktorerna som gör att en projektplanering leder till ett lyckatprojekt. Informationen och fakta baseras på en litteraturstudie samt på intervjuer medprojektledare och chefer på Bosch Rexroth AB. Litteraturstudien anknyter till modellersamt tillvägagångssätt för utformningen av projektplanering. Studien täcker ävenprojektkrav och riskhantering. Empirin fokuserar på viktiga parametrar i projektplaneringenhos Bosch Rexroth såsom projektens struktur, arbetsuppgifter, arbetssätt och krav. Rapporten visar även på förberedelser såsom WBS (Work Breakdown Structure) som är engrundpelare för att kunna estimera tid, kostnad samt resursbehov. Något som belyses i teorin är svårigheterna med att planera lagom mycket. Är planeringenför detaljerad så går mycket tid åt till att hålla denna uppdaterad, vilket är slöseri med tid. Är planeringen för grov kan uppskattningarna av tid, kostnad och resurser bli för dåligtpreciserade. När projektet har som mest bråttom visar det sig att planering är som viktigast. Ett exempel kan vara en person som tar bilen till ett projektmöte i en stad denne inte harvarit i förut. Personen har bråttom och anser sig inte ha tid att köpa en vägkarta. Dettaresulterar förmodligen i att personen kör fel och blir kraftigt försenad. En planering därinköp av karta varit inkluderad skulle förmodligen ha kunnat minimera förseningen. Sammanfattningsvis bör projekt brytas ner i lagom stora delar för att en rimligapproximation av tid, kostnad och resurser ska kunna göras. Erfarenhet och kompetens hospersonalen är nyckelfaktorer för uppskattningen av projektens omfattning. Kund ochleverantör måste arbeta efter samma tidsplan och produktspecifikation för att undvikamissförstånd och därmed är kommunikationen viktig. En tydlig arbetsprocess är nödvändigför effektiviteten i projektet samt för personalens trivsel. En ordentlig riskanalys är enförutsättning för att veta hur eventuella risker kan påverka projekten. Erfaren och kunnigpersonal är grundläggande för att göra en bra riskanalys.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)