Influencers beskrivning av den kvinnliga fertiliteten : En retorisk analys av reklamsamarbeten med Natural Cycles

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

Författare: Josefine Sporrong; [2021]

Nyckelord: Reklam; preventivmedel; diskurs; retorik; genus;

Sammanfattning: Den här studien fokuserar på influencers och deras framställning av företaget Natural Cycles hormonfria preventivmedel i audiovisuella reklamsamarbeten. Materialet för studien är filmer från plattformen Youtube som valts ut efter antalet gånger de visats för mottagare, det vill säga de videor som flest gånger exponerats för publik och därmed haft störst möjlighet till inverkan på publiken. Den teoretiska bakgrunden för studien är diskurs och hur den skulle kunna påverkas av influencer reklam samt klassisk retorik och hur det används för att formamottagaren. Studien grundar sig även i teori om hur stereotyper används eller inte i reklam för att förstärka tilltalet till mottagaren samt feministisk teori om kvinnans roll i relation mannen. En klassisk retorisk analys har gjorts på dessa videor för att avgöra hur kvinnans roll, kropp och sexualitet framställs av influencers. Den retoriska analysen visar också hur reklam av influencers fungerar när det handlar om tabubelagda produkter specifikt för kvinnor som berör fertilitet och sex, samt tilltal till mottagarens känslor genom dessa ämnen. Resultaten av analysen visar etiska problem när det kommer till kommersiell reklam för preventivmedel på grund av influencers möjligheter att påverka mottagarens åsikter kring hormonella preventivmedel liksom hormonfria preventivmedel. En anti-hormon-diskurs förstärks snarare än förändras av influencers och riskerar att skapa rädsla kring medicinska produkter. Studien visar också att influencers intar flera roller, exempelvis som ”onlinevän”, företagsrepresentant samt självutnämnd rådgivare kring preventivmedel, vilket blir riskfyllt när det kommer till fakta och trovärdighet för influencern själv och Natural Cycles.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)