KVINNLIG KÖNSSTYMPNING En litteraturstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från

Sammanfattning: Bakgrund: Kvinnlig könsstympning är en sedvänja med lång tradition i flera länder i världen.Det beräknas att runt 100-140 miljoner kvinnor har genomgått kvinnlig könsstympning idagoch lever med komplikationer av könsstympning. Bland dessa lever cirka 38 000 flickor ochkvinnor i Sverige. Syfte: Syftet med denna studie är att beskriva hur könsstympade kvinnorupplever bemötande av vårdpersonalen. Metod: Studien är en litteraturöversikt medsystematiskt tillvägagångssätt och har använt metasyntes som analysmetod. Databaserna somanvändes för att hitta studiens artiklar är PubMed, CINAHL och Scop. Resultat: Upplevelsenhos de könsstympade kvinnorna indelas tre teman med nio subtema. Huvudteman: bemötandeav vårdpersonalen, rädsla som är förknippad med könsstympning och kulturkompetens.Studien fann att dessa påverkar mötet mellan kvinnorna och sjukvårdspersonalen. Slutsats: Istudiens resultat framkommer att könsstympade kvinnor lider av efterföljande komplikationerpå grund av könsstympningen/ingreppet och att kvinnorna inte har fått förståelse avvårdpersonalen i det nya landet. Resultaten visar att det finns bristande kunskap omkönsstympning hos vårdpersonal och bristande kommunikation på grund av språkligabegränsningar hos patienterna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)