Patienters upplevelser av omvårdnad efter insjuknandet i stroke

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS); Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

Författare: Sarah Mian; Sharon Hajny; [2020]

Nyckelord: nursing; stroke; patients experience; qualitative;

Sammanfattning: Bakgrund: Stroke är den tredje vanligaste dödsorsaken i Sverige och konsekvenser av sjukdomsförloppet är individuellt, vilket kräver evidensbaserad kunskap kring omvårdnaden och den medicinska diagnosen. Syfte: Syftet med denna litteraturstudie är att undersöka patienters upplevelser av omvårdnaden efter insjuknandet i stroke. Metod: Litteraturstudie med kvalitativ ansats. 14 artiklar valdes utifrån databassökningar i CINAHL och PubMed, och dessa kvalitetsgranskades utifrån en modifierad granskningsmall från Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU). Genom analys av insamlade data utvecklades gemensamma kategorier som utgjorde grunden för arbetets resultat. Resultat: Tre huvudkategorier framträdde ur de samlade resultaten, ”Stressfylld miljö och oprofessionellt bemötande”, ”Otillräckligt stöd och avsaknad av social kontakt” samt ”Bristande information och kunskap”. Ur huvudkategorierna framkommer vad patienter som insjuknat i stroke anser är viktigt för en god omvårdnad. Resultatet påvisar även att patienter upplever brister i olika aspekter i omvårdnaden vilket påverkar deras sjukhusvistelse negativt och leder till at förtroendet för sjukvården minskar. Konklusion: Studierna sammanställdes och tre bidragande faktorer framträdde och resulterade i en sämre upplevelse av omvårdnad hos patienter som insjuknat i stroke. Studierna har påvisat brist på information, kunskap och tid bland sjuksköterskorna på sjukhuset och detta i sin tur är bidragande faktorer till flera brister i omvårdnaden i dag.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)