Network Security - Med inriktning på nätverkshot

Detta är en M1-uppsats från Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

Sammanfattning:

Som många andra IT-företag jobbar EVRY One Eskilstuna med nätverkssäkerhet. Detta område är komplicerat, omfattande och väldigt brett. Mitt uppdrag var att undersöka de olika nätverksattackerna som kan drabba ett företag. Vilka råd som finns för att skydda sig mot dem och jämföra dessa mot deras befintliga skydd. Syftet med denna rapport var att skapa en helhetsbild gällande nätverkshot och olika sätt man kan skydda sig mot. Denna rapport kommer ligga till grund för EVRY One Eskilstunas fortsatta arbete inom nätverkssäkerhet. Rapporten tar upp många av de nätverkshot som finns och beskriver dessa samt presenterar vissa exempel på specifika fall för att få en djupare förståelse om deras betydelse. Intervjuer om hur säkerheten hanteras på företaget samt hur anställda har agerat vid uppkomsten av nätverkshot utfördes. Detta gjordes för att få en bättre förståelse om hur man identifierar ett hot, begränsar dess spridning, desinfekterar och till slut återställer för att kunna återgå till den normala driften. Två metoder användes i denna rapport. Den första var en litterär insamling av information både i bokform och webbaserat material. Den andra, intervjumetoden, valdes för att få en djupare förståelse om hur ett verksamt företag hanterar sig mot nätverkshot i deras vardag. Resultatet av detta arbete blev en rapport som tar upp de olika nätverkshotens egenskaper, utförande och ändamål. Arbetet är baserat på vetenskapliga och tillförlitliga fakta samt intervjuer med anställda på EVRY One Eskilstuna. Framtida undersökningar för denna rapport skulle kunna vara en praktisk undersökning av nätverkshot, exempelvis implementation i en kontrollerad labbmiljö. En undersökning av både det implementerade nätverkshotets utförande samt en genomgående desinfektion. Detta för att få en heltäckande bild om hur en sådan uppkomst kan se ut och hur man ska hantera denna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)