Identiteten, marknaden och generalisten – En studie om arbetsidentitet hos individer med projektbaserade anställningar

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

Författare: David Carlén; [2013-11-14]

Nyckelord: arbetsidentitet; gränslöshet; utmaningar; konsulter; flexibilitet;

Sammanfattning: I denna uppsats syftar jag till att ta reda på hur individer med konsultbaserade arbetsroller och projektstyrda arbetstider upplever sin arbetssituation och arbetsidentitet samt förstå och förklara hur individuella och kontextuella faktorer påverkar dessa upplevelser.Arbetsidentiteten hos individer med konsultbaserade arbetsroller kommer i denna uppsats att jämföras mot teorier om identitetsuppbyggnad, gränslöst arbete, det nya arbetslivet och andra centrala begrepp som socialt sammanhang och flexibilitet.Detta är en kvalitativ studie där intervjuer har valts som metod. I studien har sex konsulter med varierande erfarenheter och arbetsroller intervjuats runt om i Göteborgs stad. Intervjuerna har transkriberats och sedan kodats genom metoden i grundad teori. De teman som arbetats fram har sedan satts i relation tillbefintlig teori inom ämnet.Studien har visat att utmaningen i arbetet, gränslöshet mellan privatliv och arbetsliv samt en oro för kontinuiteten i sitt arbete är centrala begrepp som formar de individer jag intervjuat. Den har även visat att det finns ett band mellan arbetsmarknaden och individens formande av arbetsidentiteten. I framtida studier är det därför av vikt att ta i akt arbetsmarknadens roll i formandet av individens identitet. Det är även av betydelse för konsultfirmor och dylikt att använda sig av utmaningen i arbetet som en sporre för sina anställda och göra allt för att motverka oron för bristande kontinuitet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)