Vad motiverar revisorer? : En kvantitativ studie som undersöker revisorers motivationutifrån Self-Determination Theory och McClellands behovsteori.

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

Författare: Sara Lundqvist; Stina Löfgren; [2016]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

Motiverade medarbetare är en avgörande framgångsfaktor för företag, de bidrar med bättre insatser för organisationer, är mer produktiva och har ett högre välbefinnande. Företag i dagens samhälle behöver i större utsträckning än tidigare använda sin personal som konkurrensfördel, och genom att hålla sina medarbetare motiverade ökar chansen att få dem att stanna kvar inom företaget. I kunskapsbaserade branscher, där personalens kunskap är den största tillgången, är det särskilt viktigt att behålla personalen och således kunskapen kvar i bolaget. Revisionsbranschen är en kunskapsbaserad bransch som förknippas med hög personalomsättning. Motiverade revisorer förbättrar revisionskvaliteten och medför nöjdare kunder. Det är således extra viktigt för revisionsbyråer att ha motiverad personal samt att vara medveten om vad de anställda motiveras av.

Vår avsikt med denna studie är att ge ett teoretiskt bidrag då vi undersöker huruvida Self-Determination Theory (SDT) samt McClellands behovsteori går att applicera på revisionsbranschen. Resultaten från vår undersökning visar att SDT tillsammans med McClellands behovsteori kan användas för att ge en rättvisande bild av revisorers motivation. Tidigare forskning visar att det kan finnas skillnader kring hur motivation uppfattas av olika människor. Därav undersöker vi även om det finns eventuella skillnader gällande kön, ålder, erfarenhet och intentioner att lämna arbetet. Syftet med studien är att undersöka vad som motiverar revisorer, och att revisionsföretag ska kunna dra nytta av informationen om vad som motiverar för att få medarbetarna att stanna kvar.

För att besvara studiens frågeställning “Hur väl anpassade är SDT samt McClellands behovsteori för att mäta revisorers motivation?” utgår undersökningen ifrån en kvantitativ metod med ett deduktivt angreppssätt och en positivistisk kunskapssyn. Det lämpligaste sättet för att kunna samla in den mängd data som studien krävde var genom en enkätundersökning som skickades via internet. För att samla in det empiriska materialet delgavs enkäten till revisorer vilket resulterade i 84 fullständiga svar. Resultatet det insamlade materialet bidrog med har sedan empiriskt testats och analyserats utifrån studiens hypoteser.

Vår studie visar att revisorer i stor utsträckning drivs av en inre motivation, vilket indikerar att de valt revisionsyrket för att de tycker att arbetet är roligt och utvecklande. Resultaten visar även att revisorer besitter ett högt prestationsbehov och behov av gemenskap samt ett något lägre maktbehov. Studien visar att det finns en del skillnader mellan män och kvinnor gällande motivation. Våra resultat indikerar att kvinnor i större utsträckning än män har svårt att ge negativ kritik till sina kollegor och således har ett högre behov av gemenskap. Resultaten visar även att män inom revisionsbranschen upplever sig ha ett större maktbehov än kvinnor. Enligt vår studie har män också en högre grad av introjicerad reglering då de värderar status och positioner högre än kvinnor. Ytterligare en skillnad mellan män och kvinnor är att kvinnor i betydligt större utsträckning tror att de kommer sluta som revisor inom en femårsperiod. Till skillnad mot tidigare forskning visar vår studie att inre motivation inte har något samband med en minskad intention att lämna arbetet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)