Kommunikation med patienter inom palliativ vård. : En litteraturöversikt av sjuksköterskans upplevelser.

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Mittuniversitetet/Institutionen för hälsovetenskaper (HOV)

Sammanfattning: Bakgrund: Kommunikation inom palliativa vård är en av de mestbetydelsefulla uppgifter för sjuksköterskor. Patienter inom den palliativavården kan uppleva fyra dimensioner (fysiska, psykiska , sociala ochexistentiella). De kan ha existentiella frågor som förväntar sig att få svar påfrån sjuksköterskor. Syfte: Syftet med denna litteraturöversikt var attbelysa sjuksköterskans upplevelse av kommunikation med patienter inomden palliativa vården. Metod: Arbetet utfördes som en litteraturöversikt.Den baserades på tretton vetenskapliga artiklar och analyserade enligtGraneheim och Lundmans kvalitativa innehållsanalys samt Fribergsanalyssteg. Resultat: I resultatet inkluderades 12 artiklar, varav niokvalitativa artiklar, en mixedmetod och tre kvantitativa artiklar.Resultatet visade att sjuksköterskor upplevde att ha tidsbrist, språkligabarriärer, brist på erfarenhet och brist på kunskaper begränsade dem att hagod kommunikation med patienterna. Sjuksköterskor upplevde att hasamtalserfarenheter, en god utbildning och tillräckligt med tid varmeningsfullt för en god kommunikation. Sjuksköterskorna fick möjligheteratt skapa en vårdrelation med patienterna samt kunde hjälpa dem medpsykiska, sociala och existentiella behoven. Diskussion: Det var viktig attsjuksköterskor skulle ha samtalserfarenheter, en god utbildning ochtillräckligt med tid för att driva tydlig och ärlig kommunikation. Godkommunikation skapar möjligheter för sjuksköterskor attdriva personcentrerad vård och god vård. God kommunikation kundehjälpa patienterna att ha bra förståelse angående sin nuvarande situation,öka deras förmåga att kunna hantera och delta i den vårdprocessen.Slutsats: Sjuksköterskor behöver olika resurser för att driva en godkommunikation som sin tur kan leda till personcentrerad vård och godvård. De resurserna kan vara att ha tillräckligt med tid, att ha samtalserfarenheter och en god utbildning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)