Demokratiundervisning i de samhällsorenterade ämnena

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö universitet/Lärande och samhälle

Sammanfattning: Syftet med denna kunskapsöversikt är att få en insikt om demokratins funktion i klassrummet. Vi vill studera relevant forskning kring vår frågeställning som ska undersökas och analyseras. Vi vill undersöka SO-lärarnas ansvar om demokratiuppdraget och hur dem arbetar med det i praktiken. Med denna kunskapsöversikt vill vi visa vikten av SO-ämnena för att fostra medvetna och kompetenta medborgare som ska kunna delta i det demokratiska samhället. Vi har granskat vetenskapliga texter för att kunna svara på frågeställningen: På vilket sätt påverkar SO-undervisningen elevernas syn på demokrati i årskurs F-6?. Med hjälp av olika databaser har vi funnit vetenskapliga texter och annan litteratur som är relevanta till kunskapsöversikten. I vår sökprocess har vi använt oss av ämnesrelaterade sökord för att finna källor som behandlar demokratin i SO-ämnena. Resultatet visar att ansvaret av undervisningen om demokratin oftast hamnar hos SO-lärarna eftersom att det är ett krav i samhällskunskap. Lärarna som undervisar i SO har svårt att samtidigt genomföra skolans uppdrag, att fostra eleverna och kunskapsmålet. Elever får mer inflytande över deras arbetssätt även om det fortfarande är lärarna som bestämmer det mesta. Undervisningen av demokrati är viktigt för framtiden eftersom det är dagens medborgare som ska förmedla den till nästa generation. Därför ska demokratin värnas under alla omständigheter.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)