Lean production system : Implementering av Lean samt dess hinder utifrån ett organisatoriskt perspektiv

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

Sammanfattning: I denna rapport med titeln Lean production system-Implementering av produktionssystem samt dess hinder utifrån ett organisatoriskt perspektiv, granskas kategorierna organisationsteori och Lean production system inom ramen för rapportens studie av ett fordonstillverkande företag. Specifikt ligger fokus på organisationskulturer, konflikter och motivationsteorier, men även utvecklings- och förbättringsprocesser, olika typer av slöserier som frekvent dyker upp och ledarskap ägnas uppmärksamhet med avseende på att skapa en djupare förståelse för hur en befintlig organisationskultur påverkas vid implementering av Lean production system och hur slöserier kan uppstå.   En av rapportens intentioner är att beskriva och analysera varför organisationer som implementerar och genomför Lean production system och integrerar detta i det egna produktionssystemet, kan uppleva svårigheter och medverka till att organisationer inte uppnår sina fulla potentialer. Föreliggande rapport använder som exempel i denna framställning företaget Volvo Cars i Göteborg som kategoriseras som en Lean hybrid. En Lean hybrid är företag som implementerat Lean production system med sitt egna produktionssystem och följer de principer Lean production system förespråkar. En viktig aspekt som underbygger syftet är att kunna beskriva de konsekvenser som sannolikt blir följden då organisationer inte anpassar strukturerna i sina produktionssystem efter vad Lean production system förespråkar om gällande förbättringsarbeten och arbetet mot att eliminera slöserier. Omvänt innebär detta att om befintliga produktionssystemen följer vissa principer och premisser, ska de verktyg och metoder som Lean production system erbjuder, vara giltiga och effektiva i målet att förbättra och förenkla  Syftet med rapporten var att undersöka varför organisationer med befintliga produktionssystem stöter på hinder och problem med att implementera och genomföra Lean production system i sina organisationer, samt hur stort inflytande organisationskultur och förhållningssätt har i denna process.  Rapportens metodansats utgörs av kvalitativa och kvantitativa metoder med tyngdpunkt på kvalitativ metod. En litteraturstudie har genomförts via de databaser som högskolan erbjuder. Insamling av data har skett genom observation, intervjuer och simuleringar för att få ett helhetsperspektiv på nuläget i Volvo Cars i Göteborg.   Rapportens resultat visar att en specifik organisationskultur kan medverka till att produktionsnedsättande faktorer som slöserier, tröghet i information och instruktion flödet, subkulturer, konflikter och bristande motivation skapas eller fortsätter att existera, men pekar också på vikten av att en organisationskulturs policy bör gestaltas på alla nivåer i en organisationsstruk- 2 -  tur. Problem och hinder kan således skapas och uppstå när det saknas en gemensam värdegrund för ledarskap, utbildning och kompetensutveckling. En konsekvens av detta är att produktionsnedsättande faktorer tenderar att bäddas in i redan befintliga och standardiserade rutiner, där förbättringsarbeten paradoxalt nog skapar en negativ utveckling av produktionsprocesser och med tiden utvecklas till typ-II slöserier.   

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)