Barriärer för god nutrition inom intensivvård - En integrativ litteraturöversikt

Detta är en Magister-uppsats från

Sammanfattning: Nutritionsbehandling är en del av basal omvårdnad för patienten och kopplas till bättre prognos vid kritisk sjukdom. Sjuksköterskan har ett ansvar för nutritionsbehandlingen inom intensivvård.Forskning visar att det finns brister i nutritionsbehandlingen inom intensivvård och att patienter på IVA inte får den näringsmängdsom ordineras.Syfte: Syftet med denna litteraturöversikt är att identifiera barriärer som påverkar möjligheterna att tillgodose svårt sjuka patientersnäringsbehov inom intensivvården.Metod: Integrativ litteraturstudie med tematisk analys av i huvudsak kvantitativ data. Sökning och dataanalys var systematisk.Resultat: Tio artiklar ingick i resultatet. Barriärerna som identifieradesdelades in tre teman: Kritisk Sjukdom, Praktiskt handlande och organisation.Slutsats: Barriärer för god nutritionsbehandling förekommer i stor utsträckning och påverkar patientens nutritionsbehandling. Den kritiska sjukdomen är en barriär i sig. Även sjuksköterskors handlande i förhållande till forskning och riktlinjer visade sig varaen barriär för god nutrition inom intensivvård.AbstractBackground: Nutritional support is a part of basic nursing care and results in improved outcomes in the critical care setting. The critical carenurse is in part responsible for nutritional support. Previous research has highlighted shortcomings in nutritional support in the critical care setting. Critically ill patients are not getting theamount of nutritional support that is prescribed.Aim: The aim of this study was to identify potential barriers to good nutritional support in the critical care setting.Methods: An integrative literature review and thematic analysis was conducted on primarily quantitative data. Literature search anddata analysis was systematically performed.Results: Ten articles were included. Barriers were inventoried and three themes emerged: Critical Illness, Action in practice and organisation.Conclusions: Barriers to good nutritional support are prevalent and impact the quality of the nutritional support negatively. We found that critical illness itself presents a barrier to good nutritional support. The actions and adherence of individual nurses in relation to researchand guidelines emerged as a barrier to good nutritional support in the critical care setting.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)