“Vem vill gå en romantisk promenad i ett industriområde?” En kvalitativ studie om logistikens betydelse som en tjänst för olika aktörer i ett citylogistikprojekt

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

Sammanfattning: Sammanfattning: Titel: Vem vill gå en romantisk promenad i ett industriområde? En kvalitativ studie om logistikens betydelse som en tjänst för olika aktörer i ett citylogistikprojekt Nivå: Kandidatuppsats i Logistics Service Management, VT 2018 Universitet: Lunds Universitet, Campus Helsingborg, Institutionen för Service Management Syfte och frågeställning: Syftet med vår studie är att belysa komplexiteten i begreppet logistik samt hur olika aktörer i samma projekt ser på logistikens roll som en tjänst. Vår frågeställning lyder: Vilken betydelse har logistik som en tjänst för de olika aktörerna i ett citylogistikprojekt? Metod: För att svara på studiens frågeställning har en kvalitativ metod använts. Vår empiri har samlats in med hjälp av semistrukturerade intervjuer med aktörer som har en aktiv roll i vår valda fallstudie, en observation av ett projektmöte samt en dokumentanalys. Studiens har utgått från en abduktiv metod vilket innebär att vi har pendlat mellan empiri och teori. Teori: Teorikapitlet presenterar studiens teoretiska referensram och tidigare forskning som ligger till grund för denna studie. Teorierna omfattar tre huvudområden: Begreppet logistik och dess utveckling, citylogistik och tjänstedominant logik. Slutsatser: Vi har kommit fram till att logistikens betydelse som en tjänst har förändrats och att olika aktörer i samma projekt ser logistik som en tjänst på olika sätt. Synen på logistik som en funktion för att endast flytta på eller förvara varor har börjat bytas ut mot en tjänstedominant logik där logistik som en tjänst kan användas som ett värdeskapande konkurrensmedel för både privata aktörer och för kommuner. I vår studie har vi upptäckt en skillnad i vad logistik som en tjänst betyder för de aktörer som representerar Malmö stad och för de aktörer som representerar det privata näringslivet. För de privata aktörerna används logistik som en tjänst som ett konkurrensmedel. Logistiktjänster är något som är väl integrerat i deras affärsidé och det tillhör deras kärnkompetens. I studien uppmärksammar vi att logistik som en tjänst bidrar till en del värden som kan vara svåra att mäta. För Malmö stad används projektet MIP som ett verktyg i Malmö stads “renässans” för att försöka göra Malmö till en logistik-, industri- och hamnstad igen. Logistik används för att kunna tillgodose invånarnas behov och för att göra staden attraktiv. Logistik beskrivs som ett verktyg för att locka organisationer att etablera sig i staden. Dessa etableringar leder till arbetstillfällen och att människor vill arbeta och bo i staden vilket i sin tur leder till stadsutveckling och skattepengar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)