Trafiksäkerheten med autonoma bilar : Faktorer som kan påverka trafikanters uppfattning kring säkerheten med autonoma bilar

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan Väst/Avd för informatik

Sammanfattning: Autonoma bilar är ett utav de mest efterlängtade teknologierna som hastigt utvecklas i världen idag. De autonoma bilarna har redan tillämpats på vägarna idag och kommer med stor sannolikhet att fortsätta tillämpas i framtiden med de fördelar som de tillför. Men trots alla fördelar så kan samhället fortfarande känna sig osäkert på ifall det faktiskt kan förlita sig på fullt autonoma bilar. Det gäller att människorna känner sig säkra både när de sitter i bilen och när de befinner sig i den omgivande trafiken. Studien undersöker ifall kön, ålder, tillit och vetskap har en påverkan i hur människor i det svenska samhället uppfattar säkerheten med autonoma bilar i trafiken. En kvantitativ forskningsmetod i form av ett webbaserat frågeformulär användes för att samla in data. Frågeformuläret besvarades av totalt 265 respondenter mellan åldrarna 18-50+ där 121 var män och 144 var kvinnor. Den data som samlades in analyserades sedan genom den statistiska plattformen SPSS Software. Studien rapporterade att inget samband kunde påvisas mellan kön och säkerhetsuppfattningen utav autonoma bilar och likaså för faktorn ålder. Däremot upptäcktes ett samband för både faktorerna tillit och vetskap.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)