Sökning: "Stillasittande"

Visar resultat 1 - 5 av 575 uppsatser innehållade ordet Stillasittande.

 1. 1. All rörelse som sker på förskolan är viktig : En kvalitativ studie om hur användningen av artefakten lärplatta i samband med specifika undervisningstillfällen kan påverka barns rörelse inomhus

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Anneli Nyström; Sofie Pakkala; [2023]
  Nyckelord :Digitala verktyg; hälsa; rörelse; samspel; stillasittande;

  Sammanfattning : Denna studie utgår från syftet och frågeställningar kring att synliggöra hur användandet av artefakten lärplatta i samband med specifika undervisningstillfällen påverkar barns rörelser inomhus. Studien har utgått från en kvalitativ forskning i form av rörelseundervisningstillfällen som planerats med en lärplatta tillsammans med sex barn på en förskola i Norrbotten. LÄS MER

 2. 2. Effekt av korta pauser av fysisk aktivitet på glukosvärde vid långvarigt sittande hos individer med Diabetes typ-2 eller övervikt : Litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kvinnors och barns hälsa

  Författare :Amadou Sisohore; Oskar Linder; [2023]
  Nyckelord :Diabetes; overweight; physical activity; glycemic control; prolonged sitting;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes är en allvarlig folkhälsosjukdom som påverkar kroppens egen möjlighet till att reglera blodets glukosvärde. Den största riskgruppen för att utveckla diabetes typ 2 är individer med övervikt. Regelbunden fysisk aktivitet har visat positiv inverkan på såväl glukosvärden. LÄS MER

 3. 3. Arbetsterapeutiska interventioner i skolan för barn med ADHD- en scoping review

  Magister-uppsats, Jönköping University

  Författare :Sandy Racho El-Homsi; [2023]
  Nyckelord :Arbetsterapi; attention deficit hyperactivity disorder ADHD ; barn; interventioner; skola;

  Sammanfattning : Introduktion: Barn med ADHD upplever svårigheter i miljön de befinner sig i, främst skolan. Skolupplevelsen är utmanande och prestationen är sämre än förväntat. Oförmåga till stillasittande och upprätthålla koncentrationsförmågan medför svårigheter att prestera akademiskt. LÄS MER

 4. 4. Idrottsundervisning, levnadsvanor och hälsa : En kvantitativ studie om sambandet mellan deltagande på lektioner i idrott och hälsa och fysisk aktivitet, skärmtid, frukostvanor samt intag av sötad dryck

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

  Författare :Josefin Björnerhag; David Lindow; [2023]
  Nyckelord :Fysisk aktivitet; Idrott och hälsa; levnadsvanor; barn;

  Sammanfattning : Skolbarn i Sverige rör sig allt mindre samtidigt som de sitter stilla i allt högre grad. Folkhälsomyndigheten uppger att endast nio till 23 % av skolbarnen i åldrarna elva till 15 år når upp till rekommendationerna om 60 min fysisk aktivitet per dag. Ett stillasittande beteende har visat sig öka risken för övervikt och fetma hos barn. LÄS MER

 5. 5. Arbetsterapeutiska interventioner och dess effekt för barn med diagnosen ADHD i skolmiljö : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Avdelningen för arbetsterapi

  Författare :Hanna Agde-Johansson; Cecilia Lövgren; [2023]
  Nyckelord :attention deficit hyperactivity disorder; children; classroom; environment och occupational therapy;

  Sammanfattning : Attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) är den vanligaste diagnosen inom neuropsykiatriska funktionsnedsättningar för barn. Utmärkande symptom för en person med diagnosen ADHD är svårigheter att utföra uppgifter, fokusera, bibehålla uppmärksamhet och passa tider, vilket är faktorer som kan påverka skolgången negativt. LÄS MER