Från formell till ekonomisk arbetsgivare

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

Sammanfattning: Sverige har föreslagit ett införande av en ändrad syn på arbetsgivarbegreppet från ett skatteperspektiv. Historiskt sett har Sverige alltid tillämpat ett så kallat formellt, eller legal, synsätt på vem som är arbetsgivare. Enligt det formella arbetsgivarbegreppet är arbetsgivaren den som är part till anställningsförhållandet eller den som betalar ut ersättning för utfört arbete. Ändringen som föreslagits är att Sverige ska övergå till att tillämpa ett ekonomiskt synsätt på arbetsgivarbegreppet. Enligt det ekonomiska arbetsgivarbegreppet så är det intressanta vid bedömning av vem som är arbetsgivare vem som drar nytta av utfört arbete. Större delen av världen tillämpar det ekonomiska synsättet så den föreslagna ändringen skulle harmonisera Sveriges synsätt med omvärlden. Bedömningen av vem som är arbetsgivare är ofta intressant när det rör sig om en gränsöverskridande situation eftersom påverkan på både arbetsgivarens och individens skyldigheter kan bli betydande beroende på utfallet. Typexemplet skulle vara när en utländsk formell arbetsgivare har anställda som arbetar för ett bolag i Sverige. Med de föreslagna nya reglerna kan det svenska bolaget bli sedd som ekonomisk arbetsgivare. Effekten av införandet blir en besvärande administrativ börda för både utländska arbetsgivare och arbetstagare. Arbetstagare kan också ådra sig skatteplikt i Sverige som tidigare inte fanns. För staten förväntas höjda skatteintäkter. Tillsammans med ökade skatteintäkter kommer dock också följa en större administrativ börda på Skatteverket. Att uppnå syftet med införandet av reglerna – sundare konkurrens och minskat skattefusk – verkar också bli uppnått, men eventuellt endast i teorin.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)