Studie av stödfunktioner för och till entreprenörer i Lund

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Sammanfattning Examensarbetets titel: Studie av stödfunktioner för och till entreprenörer i Lund Seminariedatum: 2012-01-11 Ämne/kurs: Företagsekonomi, FEKH95, Examensarbete kandidatnivå, 15 högskolepoäng Författare: Thereze Grabowska, Adela Vrana och Marcus Holgersson Handledare: Ragnar Ahlström Söderling Syfte: Studiens syfte är att förstå de stödfunktioner som Lunds kommun erbjuder för att främja entreprenörskap samt bidra med förbättringsförslag till dessa som baseras på studiens empiri och valda teori. Det är viktigt att veta att vi önskar förstå, inte förklara, studiens problemområde. Metod: Vi har valt en kvalitativ forskningsstrategi med en induktiv synvinkel då vi önskar fokusera på så kallade mjuka variabler. Primärdata har insamlats genom semistandardiserade intervjuer och sekundärdata är hämtad från litteratur, artiklar, rapporter och hemsidor. Teoretiska perspektiv: Studien använder sig av teori inom ämnet entreprenörskap med fokus på entreprenörer och dess egenskaper samt de förutsättningar som finns för entreprenörskap. Empiri: Studien har sammanlagt nio intervjuobjekt fördelat på sex organisationer och tre entreprenörer. Intervjuerna var semistandardiserade och utgick ifrån en intervjumall som innehöll följande tre kategorier: om organisationen/entreprenören, entreprenörskap i Lund och framtiden gällande entreprenörskap i Lund. Resultat: De stödorganisationer och entreprenörer som vi har intervjuat har en positiv bild gällande entreprenöriellt klimat i Lund. Framtidstron är god hos dessa. De inser att entreprenörskap har en betydande roll i samhället. Att det finns flera förbättringsmöjligheter hos stödfunktioner visade samtliga intervjuobjekt medvetenhet om. Studien har bidragit med flera förbättringsförslag till Lunds kommun.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)