Sökning: "Stödfunktioner"

Visar resultat 1 - 5 av 135 uppsatser innehållade ordet Stödfunktioner.

 1. 1. Välkommen hit, välkommen hem : En kvalitativ studie om lärares uppfattning omintroduktionsprocessen på en svensk utlandsskola

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Jesper Davidsson; [2023]
  Nyckelord :introduktion; onboarding; lärare; utlandsrekrytering;

  Sammanfattning : Världen har de senaste decennierna blivit alltmer globaliserad, och både arbetsgivare och arbetstagare kan på grund av detta söka sig utanför sina landsgränser när det gäller att hitta ett passande jobb. Forskning har beskrivit hur viktig introduktionsprocessen är för att en nyanställd på ett effektivt sätt ska bli en produktiv del av verksamheten. LÄS MER

 2. 2. Förskollärares arbetssätt och dilemman som kan uppstå : En kvalitativ studie om barn med autism och adhds förutsättningar till lärande

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Denie Denozza; Sanna Spjuth; [2023]
  Nyckelord :Adhd; anpassningar; autism; dilemma; förskola; likvärdighet; läroplan.;

  Sammanfattning : Studien har som syfte att undersöka hur förskollärare arbetar och ger barn med adhd och autism en likvärdig utbildning i förskolan. Frågeställningarna som används har varit:  Hur är den fysiska och sociala miljön anpassad för att barn med Adhd eller Autism får förutsättningar till lärande? och Hur arbetar förskolläraren för att barn med Adhd och Autism ska nå målen i läroplanen? Genom semistrukturerade intervjuer av förskollärare som har erfarenhet av att arbeta med barn med diagnoserna har en tematisk analys använts för att få fram resultat. LÄS MER

 3. 3. De kommunikativa stödfunktionerna i förskolan : En kvalitativ studie av förskollärares arbetssätt med kommunikativa stödfunktioner

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :All-Florette Baganzicaha; Bita Baranzehi; [2022]
  Nyckelord :Stödfunktioner; Kommunikation; Inkludering; Observation; Sociokulturella teorin.;

  Sammanfattning : Denna kvalitativa studie hade till syfte att undersöka förskollärarnas arbete med de kommunikativa stödfunktioner som finns i det språkliga arbetet. Förskollärarnas förhållningssätt togs till hänsyn för att få ett mer tydligt svar till de olika forskningsfrågor som var avsedd för denna studie. LÄS MER

 4. 4. Ambulanspersonalens upplevelse och hantering av stress inom den prehospitala akutsjukvården : en litteraturstudie

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Eric Johansson; Anton Önell; [2022]
  Nyckelord :Ambulance staff; Support functions; Stress; Experience; Environment; Stress; Ambulanspersonal; Stödfunktioner; Upplevelse; Miljö;

  Sammanfattning : Bakgrund: Arbetsmiljön för ambulanspersonal är frekvent präglat av stress, trauman och stressfulla situationer som kan leda till både psykiska och fysiska sjukdomar. Hantering och åtgärder mot stress är av stor vikt för att behandla och motverka ohälsa. LÄS MER

 5. 5. Det praktiska arbetet med visuellt stöd i grundskolans undervisning : En specialpedagogisk analys av lärarnas beskrivningar

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Tove Rosenqvist; Frida Porles; [2022]
  Nyckelord :Delaktighet; elever; framgångar; hinder; interaktion; likvärdighet; lärare; symboler; tillgänglighet; undervisning; visualisering;

  Sammanfattning : Tack alla lärare! Syftet med föreliggande studie var att uppnå en ny kunskap genom lärarnas beskrivningar, relaterade till det praktiska arbetet med visuellt stöd i grundskolans undervisning. Studiens resultat analyserades utifrån Symbolisk interaktionsteori, samt Bubers teori om det mellanmänskliga i ett relationellt perspektiv. LÄS MER