Gestaltningsförslag av Humlets seniorboende för att främja social samvaro utomhus

Detta är en Kandidat-uppsats från SLU/Dept. of People and Society

Sammanfattning: Ensamhet är ett utbrett problem bland målgruppen äldre och det psykiska måendet blev generellt sett sämre under covid- 19 pandemin. Många äldre blev tvungna till social isolering eftersom de tillhörde en riskgrupp. Det här arbetet syftar till att undersöka hur en utemiljö vid ett seniorboende kan utformas för att främja äldres psykiska- och fysiska hälsa ur ett socialt perspektiv. Sambandet mellan utevistelse och hälsofördelar är väletablerat, och det finns olika typer av kvaliteter i en utemiljö som kan främja äldres hälsa på olika sätt. Bakgrunden lägger en grund till varför det sociala perspektivet är så pass viktigt för målgruppen, samt hur utemiljön påverkar våra sociala möjligheter. Syftet med arbetet är därför att implementera relevanta forskningsresultat i utemiljön vid Humlets seniorboende samt redovisa detta i form av ett gestaltningsförslag. Uppsatsens metoddel beskriver hur arbetets data insamlats och består av fyra underkategorier som beskriver metod vid litteratursammanställning, fokusgruppsintervju, arbete vid den så kallade ”fyra zoner av kontakt med utemiljön”, och QET-analys. Litteratursammanställningen sammanfattas i punktform som generella riktlinjer som utformas för att främja äldres psykiska- och fysiska hälsa ur ett socialt perspektiv. Fokusgruppsintervjun sammanfattas också i punktform som viktiga aspekter att ta vidare i arbetet. Fokusgruppsanalysen genomfördes med utgångspunkt i en semistrukturerad intervjuguide. Analysmetoden "Fyra zoner av kontakt med utemiljö” genomfördes med stöd av ritningar över byggnader och utemiljö samt platsobservationer. QET-analysen redovisas i löpande text under tillhörande rubriker. QET erbjuder en struktur för hur relation mellan miljö och mål kan studeras. I stora drag visade resultaten av arbetet att platsen kan målgruppsanpassas på en rad olika sätt. Platsen behöver bli mer estetiskt tilltalande och tillföra en rogivande atmosfär, den behöver också kunna fungera som arena för olika typer av sociala och fysiska aktiviteter. Dessutom finns det behov av rymd i trädgårdsmiljön både i den meningen att det bör finnas plats för större samlingar människor och att det bör finnas möjlighet till avskildhet. Trädgården behöver dessutom vara användarvänlig och uppmuntra brukarna till självständighet, detta kan uppnås genom en stödjande utemiljö med exempelvis räcken och plana markmaterial. Uppsatsresultaten har använts som utgångspunkt för ett gestaltningsförslag. Uppsatsen innehåller därmed flera kartor och designförslag som skulle kunna implementeras på den studerade platsen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)