Sökning: "hälsoträdgård"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade ordet hälsoträdgård.

 1. 1. Planering av hälsoträdgårdar : intryck som påverkar rehabilitering av psykisk ohälsa

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Tuula Kuusemaa; [2019]
  Nyckelord :depression; horticultural therapy; stress; rehabilitering; terapiträdgårdar; hälsoträdgårdar;

  Sammanfattning : Psykisk ohälsa har kommit att bli ett globalt växande problem. Stress och depression är bidragande faktorer till att ohälsan uppstår. En av orsakerna är bland annat att vi utsätts för hög och mer intensiv stress idag än tidigare. Vi påverkas av hög stress dagligen och involverar den i våra vardagsrutiner. LÄS MER

 2. 2. Platsens betydelse för praktisk klokhet

  Master-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Eva Solhäll; [2019]
  Nyckelord :practical knowledge; place; interplay; existence; perception; relationship; intersubjectivity; reflection; health garden; naturebased interventions; existential health; praktisk kunskap; praktisk klokhet; plats; samspel; existens; varseblivning; relation; intersubjektivitet; reflektion; hälsoträdgård; naturunderstödda interventioner; existentiell hälsa;

  Sammanfattning : Through my own professional experience, the essay explores how place may have significance for exercising practical knowledge. It also sheds light on the conditions and qualities surrounding my, as therapist, presence in interpersonal meetings, as well as perspectives in relation to meetings around life issues. LÄS MER

 3. 3. Riktlinjer för hur man kan skapa hälsoträdgårdar för utlandsveteraner med PTSD

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Emma Olsson; [2018]
  Nyckelord :hälsoträdgård; posttraumatisk stressyndrom; restorativa miljöer; utlandsveteraner; miljöpsykologi; trädgårdsterapi;

  Sammanfattning : I nuläget finns det ingen hälsoträdgård i Sverige för utlandsveteraner med posttraumatisk stresssyndrom. PTSD är en långvarig reaktion på en traumatisk händelse och leder ofta till suicidrisk, depression och missbruk för den som drabbas. LÄS MER

 4. 4. Natur, hälsa & tro : en kunskapsöversikt till grund för skapandet av en hälsoträdgård med kristen profil för arbetstränande på Ralingsåsgården, Aneby

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Mirjam Alinder; [2018]
  Nyckelord :natur; hälsa; tro; naturbaserad rehabilitering; hälsoträdgård; läkande trädgård; ekoterapi; ekospiritualitet; existentiell hälsa; andlighet; arbetsträning;

  Sammanfattning : Detta arbete har sin utgångspunkt i Ralingsåsgårdens önskan om att anlägga en hälsoträdgård, men handlar främst om kopplingarna som finns mellan natur, hälsa och tro. Naturens potential att bidra till förbättrad hälsa har studerats sedan 70-talet, framförallt inom miljöpsykologin, men har tillämpats i varierad grad i tretusen år. LÄS MER

 5. 5. Utomhusfysioterapi : en studie av utemiljöns användbarhet vid ett rehabiliteringscenter

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Lotta Lundmark; [2018]
  Nyckelord :fysioterapi; tillgänglighet; rehabilitering; miljöpsykologi; fysisk funktion; ICF; hälsoträdgård; utomhus;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att analysera den fysiska utemiljön och bruket av den vid ett rehabiliteringscenter för att kunna identifiera och utveckla tillgängliga och användbara utemiljöer för fysioterapi. För att nå syftet har de fysiska egenskaperna i utemiljön analyserats, fysioterapeuternas bruk av och syn på utemiljön kartlagts och likaså den fysiska tillgängligheten. LÄS MER