Public service – det nya textmediet? : En kvantitativ undersökning om Public service på internet

Detta är en Kandidat-uppsats från Mittuniversitetet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap; Mittuniversitetet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap

Sammanfattning: Sedan mitten av 1990-talet har samtliga tre svenska public service-bolag haft registrerade hemsidor på internet. På dessa 20 år har mycket hänt, internet har fått en allt större betydelse i våra liv, och därmed också för medierna. Studien syftar till att undersöka public service och hur deras publiceringar på internet har förändrats över tidsperioden 2002-2017. Studien bygger på en kvantitativ innehållsanalys och har undersökt de två SR-redaktionerna Ekot och P4 Sjuhärad som ett fall av public service. Genom ett kodschema med totalt 15 variabler visar studiens resultat på hur många av publiceringarna på internet som har tillhörande ljudklipp, hur långa dessa ljudklipp är, om nyhetstexterna har tillhörande bild, hur långa artiklarna är, vilka ämnen de handlar om, samt hur detta sett ut över tid. Mycket har hänt på de femton år som den här studien spänner över. Till exempel har bilden fått en större roll. 2002 bildsattes i princip ingen artikel. Idag, femton år senare publiceras nästintill samtliga artiklar med bild. Men mest anmärkningsvärt är ändå att public service allt mer har gått över till ett textformat. Artiklarna som public service publicerar på sina hemsidor är betydlig längre idag jämfört med för femton år sedan.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)