101 år av idrott : - En diskursanalys av svenska läroplaner från år 1919 till 2020

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

Författare: Cameron Wemyss; [2020]

Nyckelord: Diskursanalys; läroplan; läroplan;

Sammanfattning: Denna uppsats fördjupar sig i hur idrottsämnet representerats i läroplaner de senaste 101 åren.Idrottsämnets varande är förankrat i sitt varande men ämnets innehåll varierar i de olikaläroplanerna. Uppsatsens syfte är att med diskursanalys som verktyg bidra till en fördjupadkunskap om idrottsämnet i olika läroplanerna och synliggöra eventuella sammanhängandeförändringar. Frågeställningarna är följande: vilka diskurser används i grundskolansstyrdokument från år 1919 till år 2020? Går det att identifiera sammanhängande förändringarav styrdokumentens diskurser för idrottsämnet från år 1919 till år 2020? Metoden föruppsatsen är diskursanalys. För att bearbeta materialet kodas och kategoriseras det för atthitta mönster och diskurser. Uppsatsen teoretiska utgångspunkt är grundad i Foucaultsforskning med särskilt fokus på utestängningsmetoder. I resultatet presenteras bland annatcentrala begrepp. Centrala begrepp för Upl 19 är kroppslig funktion, samtakt och hierarkisamt spring och kamplekar. För Lgr 62 har jag funnit att de centrala begreppen är kroppsligaktivitet, ansvar och underordning och människans natur. För Lgr 80 är de centrala begreppenidentitetsskapande, initiativ, och naturvistelse. För Lpo 94 är de centrala begreppenansvarstagande, riskhantering och gemenskap. För Lgr 11 är de centrala begreppen fysiskaktivitet, normkritik och livsstilsorientering. På ett övergripande plan är den mestsammanhängande förändringen läroplanerna en förändring i diskursen kring auktoritet. I detvå tidigaste läroplanerna är skolan och lärarens auktoritet tydligt framhävd medan detta avtarfram till Lgr 11. Auktoriteten försvinner dock inte utan eleven förväntas ta vad som ansesvara rätt beslut utan tydliga riktlinjer från läraren. Auktoriteten förflyttas inom eleven somsjälv ska ansvara för att agera utifrån det skolan anser vara önskvärt. Med koppling till denteoretiska grunden där Focualts utestängningsmetoder är centralt kan denna förändradediskurs av auktoritet kunna kopplas till en övergång från förbud och särskiljande av förnuftoch vansinne till strävan mot sanning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)