Globalt, multikulturellt & virtuellt : En kvalitativ studie av effektiviteten i digitala och multinationella arbetsgrupper

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Det ökade användandet av virtualitet inom multikulturella team är ett fenomen som de senaste åren har studerats i större takt med ökandet av de samhällsförändringar som världen upplever. Trots det virtuella arbetslivets utbredning finns det fortfarande få kvalitativa studier om globala virtuella teams förmåga och hantering av kulturell mångfald. Denna studie bidrar därför med ett intresseväckande och nytt sätt till att undersöka effektiviteten i globala virtuella team där ledarskap, kommunikation och nationell kultur är variabler som tas hänsyn till. Utifrån semistrukturerade intervjuer med ledare och medarbetare från ett anonymt företag visar studiens resultat ett samband mellan ledarskapet och kommunikationens möjligheter till att påverka ett teams effektivitet. Kommunikationens innehåll visar sig även väga mer än frekvensen av kommunikation. Vidare konstateras det att en tydlig ledare med kunskap om den multikulturella spridningen är ytterligare förutsättningar för effektiviteten.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)