Inlärningsstilar : Learning styles - the unique way each student learns new information

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Mälardalens högskola/Institutionen för samhälls- och beteendevetenskap; Mälardalens högskola/Institutionen för samhälls- och beteendevetenskap

Författare: Christina Tengwall; Ann Sandberg; [2007]

Nyckelord: Pedagogik;

Sammanfattning:

Syftet med vår uppsats har varit att undersöka och belysa hur pedagoger definierar inlärningsstil och vilka olika undervisningsstilar de använder för att möta elevers olika behov. Vår undersökning är kvalitativ och grundar sig på 5 observationer i olika åldersgrupper samt 5 intervjuer med respektive pedagog i en lärstilsinriktad skola. Studien visar att de lärare som grundar sin pedagogik på forskning och känner trygghet i sin pedagogroll individanpassar undervisningen mer. De varierar sig och tar mer hänsyn till elevers taktila och kinestetiska preferenser samt de miljömässiga och sociologiska elementen än de pedagoger som utgår från mer traditionell undervisningsstil och visuella och auditiva preferenser. Lärstilspedagogiken underlättar att hitta metoder till varje elev, vilket ökar motivation, arbetsglädje och självkänsla. Möjligheten att arbeta fullt ut kan vara problematiskt då det krävs fördjupad kunskap och förståelse för barns olika inlärningsstilar men även alternativa material och metoder för att leva upp till denna pedagogik.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)