Formellt föräldrastöd till föräldrar med intellektuella funktionsnedsättningar - en litteraturstudie

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

Sammanfattning: Bakgrund: Allt fler personer med en intellektuell funktionsnedsättning skaffar barn. Detta kräver fungerande metoder för att stötta dem i sitt föräldraskap om de är i behov av det. Syfte: Syftet med föreliggande studie är att undersöka kunskapsläget gällande metoder för formellt föräldrastöd till föräldrar med intellektuella funktionsnedsättningar och vad de har gett för resultat för föräldraskapet. Metod och material: En litteraturöversikt har genomförts av artiklar som valts ut via en systematisk litteraturgenomgång med hjälp av utvalda inklusions- och exklusionskriterier i två elektroniska databaser, Social Services Abstracts och PsychInfo. Det insamlade materialet har analyserats både tematiskt och teoretiskt. Resultat: 17 artiklar valdes ut som sammanställdes i Tabell 1. Analys: De teman som identifierats är Upplevelser, Metoders uppbyggnad & anpassning, samt Kommunikation. De teoretiska begrepp som används är Self-modeling, SM, och Känsla av Sammanhang, KASAM. Slutsatser: Forskningen visar att föräldrastöd har en positiv inverkan på föräldrar med intellektuell funktionsnedsättnings föräldraförmåga, samt att både föräldrar och professionella generellt är nöjda med stödet, samtidigt som det finns utvecklingsområden. Det efterfrågas mer omfattande studier och mer barnperspektiv i metoderna. Diskussion: I avsnittet diskuteras den föreliggande studiens frågeställningar, jämförelse med fyra andra litteraturstudier, föreliggande studies för- och nackdelar samt barnets bästa. För fortsatt forskning förordas att identifiera enskilda komponenter som bidrar till resultatet av metoderna och undersöka tidsaspekter av stöden.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)