Den afrikanska amerikanen i översättning - en undersökning av politiskt korrekt svarthet

Detta är en Magister-uppsats från Lunds universitet/Översättarutbildningen; Lunds universitet/Avdelningen för svenskämnen, danska och isländska; Lunds universitet/Engelska

Sammanfattning: Examensarbetet bygger på en översättning av ”The Concept of Whiteness and American Film”, tredje kapitlet i läroboken America on Film – Representing Race, Class, Gender, and Sexuality at the Movies av Harry M. Benshoff och Sean Griffin. Inledningsvis analyseras källtexten och översättningens förutsättningar. Därefter följer fördjupningsuppgiften som behandlar översättningens huvudsakliga problemområde: översättningen av orden ”African American”, ”black” och ”people of color”. Författarna av källtexten har genomgående använt sig av politiskt korrekta etnicitetsbenämningar, vilket har gjort att måltexten också blivit politiskt korrekt. För de etnicitetsbenämningar som undersökningen fokuserar på finns det emellertid ett mer varierat ordval i måltexten än i källtexten, i enlighet med de funna skillnaderna mellan politisk korrekthet i Sverige och i USA. Översättningen i måltexten av ”African American” varierar mellan översättningsmotsvarigheterna ”afroamerikan” och ”svart”. ”Black” översätts uteslutande med ”svart”. ”People of color” har i måltexten tolkats som ”icke-vita personer”, eftersom begreppet, både i källtexten och måltexten, ska inkludera alla icke-vita etniciteter, inte bara amerikaner med afrikanskt ursprung.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)