“det var svårt i början, men jag tycker ändå att jag har fått ett bra stöd” : Nyutexaminerade barnmorskors upplevelse av stöd från barnmorskekollegor

Detta är en Magister-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

Sammanfattning: Bakgrund: I det nya yrket som barnmorska i en ny arbetsmiljö med nya kollegor och arbetsuppgifter är behovet av stöd från kollegor en betydande del i upplevelsen av övergången från barnmorskestudent till legitimerad barnmorska. Forskning visar att de nyutexaminerade barnmorskorna är i behov av ett strukturerat stöd men ett utarbetat mentorsprogram finns inte. Syfte: Syftet med studien var att belysa nyutexaminerade barnmorskors upplevelser av stöd från barnmorskekollegor på olika förlossningskliniker i södra Sverige. Metod: Enskilda intervjuer utfördes med åtta nyutexaminerade barnmorskor som arbetade på olika förlossningskliniker. Analysmetoden som användes var en kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats enligt Creswell och Creswell (2018), vilket resulterade i fyra teman. Resultat: Nyutexaminerade barnmorskorna är i behov av stöd och feedback för att känna sig trygga i den nya yrkesrollen, vilket de inte alltid får i den utsträckning de önskar. Tillgången till en mentor under det första året var en positiv aspekt för att kunna reflektera och få feedback. Ett öppet arbetsklimat och att få bekräftelse var viktigt, där mer organisation och feedback behövs. Ett strukturerat mentorskap var önskvärt. Slutsats: Stöd finns men kan förbättras genom mer bekräftelse och feedback, där ett organiserat mentorsprogram skulle kunna vara till hjälp. Det sociala stödet är en del av arbetsmiljön men då det finns brister i stödet finns risk att den nyutexaminerade barnmorskan inte känner trygghet i sitt nya yrke.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)