Valet mellan K2 och K3

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Bakgrund: I och med införandet av Bokföringsnämndens K-regelverk, K2 och K3, har mindre företag möjlighet att välja mellan dessa två och dess för- och nackdelar. Med grund i detta finns det flera faktorer som spelar en roll i vilket regelverk ett företag använder. Syfte: Uppsatsens syfte är att identifiera vilka faktorer som främst påverkar mindre företags val mellan K2 och K3. Uppsatsen har även två sidosyften; att undersöka om revisorns rådgivande roll mot företag förändras beroende på om företag redovisar enligt K2 eller K3, och att undersöka om en revisors subjektiva preferenser har en påverkan på valet av regelverk. Metod: Den valda metoden är en induktiv, explanatorisk och kvalitativ forskningsansats. Empiriskt material har samlats in genom två semi-strukturerade intervjuer med sammanlagt fyra respondenter.Slutsats: Utifrån det insamlade empiriska materialet identifierades fem faktorer som främst påverkar mindre företags val mellan K2 och K3; aktivering av egenupparbetade immateriella tillgångar, kortsiktig förbättring av resultat, komponentavskrivning, information, och framtida tillväxt. De flesta av dessa faktorer beror på företagets storlek och branschtillhörighet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)