Barn utsatta för misshandel- sjuksköterskans bedömning och åtgärder när barn vårdas på sjukhus

Detta är en Kandidat-uppsats från

Sammanfattning: Bakgrund: Barnmisshandel är en verklighet som påverkar allt för många barn runt om ivärlden. Det har konstaterats att det ofta är en av vårdnadshavarna som är gärningsmannen ibarnmisshandelfall. I dessa fall har vårdnadshavare svikit deras övergripande ansvar att se tillatt barns rättigheter upprätthålls. Sjuksköterskor är en av de professioner som haranmälningsplikt och ansvarar därmed för att upptäcka dessa utsatta barn när de bland annatvårdas på sjukhus. Det har belysts att det finns en underrapportering av barnmisshandel, vilketbidrar till ett okänt mörkertal kring andelen utsatta barn. Tidigare studier har visat att det finnsbarriärer som hindrar sjuksköterskor från att utföra sin roll som omvårdnadsansvarig för dessabarn. Syfte: Att beskriva sjuksköterskans bedömning och åtgärder vid misstanke om att barnsom vårdas på sjukhus har utsatts för misshandel av sin vårdnadshavare. Metod: Studien utgårifrån en litteraturöversikt, baserad på en blandning av både kvantitativa och kvalitativa data.Resultat: Studiens resultat har baserats på tolv artiklar, varav elva med kvantitativ och en medkvalitativ metod. Utifrån dessa utformades tre huvudkategorier: bedömning av barnmisshandel,åtgärder vid barnmisshandel samt sjuksköterskans kompetens om barnmisshandel, samt sexunderkategorier. Bedömning av barnmisshandel är svår och komplex men viktig för barnshälsa. Relevanta omvårdnadsåtgärder anses vara rapportering och stöttning. Studierna belyseräven vikten av samarbete, kunskap om lagar, riktlinjer samt teoretisk och praktisk utbildningför att höja kompetensen inom området. Slutsatser: Sjuksköterskor som vårdar barn på sjukhushar en avgörande roll i identifieringen och rapporteringen av misstänkta fall av barnmisshandel,vilket brister i praktiken. För att sjuksköterskan ska känna sig trygg i sin roll somomvårdnadsansvarig för barn som vårdas på sjukhus behövs mer träning avseende identifieringoch rapportering av barnmisshandel. Praktisk samt teoretisk träning bör därav inkluderas isjuksköterskeutbildningen samt inom kliniska verksamheter.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)