"Det får gå så länge det går" : En kvalitativ fallstudie om upplevelsen av HR-arbete i småföretag

Detta är en Kandidat-uppsats från Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation; Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

Sammanfattning: Många är överens om att människan är organisationens viktigaste resurs och att HR är en roll som är starkt kopplad till att ta vara på denna. En vanligt förekommande tro är att HR är en funktion som enbart behövs i stora företag. I tidigare forskning och då vi tog kontakt med olika småföretag framkom det vanligt att HR-arbetet bedrivs av en person med andra huvudsakliga uppgifter, ofta av ägare. Detta ledde oss in på syftet att utforska upplevelsen av HR-arbete i småföretag sett från ägarens, personen som blivit tilldelad vissa HR-uppgifter och medarbetarnas perspektiv. Denna studie är intressant då tidigare forskning pekar på att småföretag inte undersökts till samma grad som stora företag. Det har även diskuterats om HRteorier och modeller är applicerbara i småföretag. Studien har en induktiv ansats och grundar sig i semistrukturerade intervjuer, vilket är en kvalitativ datainsamling, och har sedan analyserats på ett kvalitativt sätt genom en tematisk analys. Analysen resulterade i fyra huvudkategorier och tre underkategorier som definierar upplevelsen av HR-arbete i småföretag. Kategorierna som identifierades var organisationskultur, ledarskap, kommunikation och tillväxt med underkategorierna konflikthantering, ”vi och dem” och otydlighet. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)