Flaskmatning och andra faktorer som påverkar mellanörats miljö hos barn : -Stödjande hälsoundervisning till närstående

Detta är en Magister-uppsats från Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

Sammanfattning:

Introduktion: Sekretorisk media otit (SOM) är den vanligaste öronsjukdomen och uppkommer oftast i efterförloppet till akut media otit (AOM). Om barnet får SOM leder det till hörselnedsättning som kan påverka språklig utveckling och ge beteendeproblem. Etiologin bakom SOM anses vara multifaktoriell. Barnets tryck i mellanörat kan påverkas vid flaskmatning. Allergier, bakteriella/virus infektioner och inflammationer har också betydelse för utvecklandet av SOM. Syfte: att studera frekvensen av att använda nappflaska och liggande position vid flaskmatning relaterat till sekretorisk media otit och akut media otit i samband med rörbehandling. Metod: En deskriptiv tvärsnittsstudie med kvantitativ ansats. Datainsamling skedde via enkäter som besvarades av närstående till barn 2- 5 år som genomgått rörinsättning på öronoperation. Resultat: 103 barn med närstående deltog i studien. 87% av barnen som genomgick rörinsättning använde eller hade använt nappflaska och av dessa barn låg 55% i planläge. Hereditet gällande SOM kunde skönjas. Konklusion: Studien visade hög frekvens av flaskmatning där lite mer än hälften, 55% låg i planläge men studiens begränsning kunde inte åskådligöra samband med planläge och SOM. Det är av vikt att belysa faktorer som har betydelse för utveckling av SOM för att minska behov av rörbehandling. Dessa faktorer kan sjuksköterskan informera närstående om via hälsoundervisning för att öka barn och närståendes empowerment.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)