“Du måste lära dig om du ska överleva” - En kvalitativ studie om ideella verksamheter och kommunala myndigheters arbete med ofrivilligt digitalt utanförskap

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Socialhögskolan

Sammanfattning: Syftet med denna studie har varit att undersöka hur ideella verksamheter och kommunala myndigheter arbetar med digital utanförskap bland sina klienter, vilka faktorerna för digital utanförskap kan vara samt hur den digitala utvecklingen ser ut. Studien genomfördes som en kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer. Totalt intervjuades sex personer, tre från ideella verksamheter och tre från kommunala myndigheter. Med hjälp av Pierre Bourdieus teorier om kulturellt kapital, socialt kapital, habitus och fält samt Ole Petter Askheim och Magdalene Thomassens förklaring av empowerment teorin kunde vi analysera det empiriska resultatet. Resultatet visade att faktorer för digital utanförskap verkar vara relaterade till ålder, hemlöshet, brist på ekonomi, språkproblem och missbruk. Resultatet visade också att kunskapsbrist om digitala verktyg tycks vara en ledande orsak till digitalt utanförskap. När det kommer till hur verksamheterna arbetar med digital utanförskap visade resultatet att det beror på resurser, tillgångar och kunskap om digitalisering inom organisationerna. Även styrningen påverkar hur organisationer kan arbeta med digitalt utanförskap. Det gick även att se att samtliga organisationer arbetar motiverande klienterna på ett eller annat vis. Något som framkom bland samtliga intervjupersoner var en önskan om samarbete mellan olika verksamheter och myndigheter. Utvecklingen av digitaliseringsarbetet med klienterna varierar beroende på resurser. Vissa har planer att starta projekt där de kan hjälpa klienter med grundläggande tekniska problem och andra har planer på att fortsätta och växa sina samarbetsprojekt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)