”Vi förväntas vara dom här lekpojkarna” : En kvalitativ studie om mäns upplevelser av att vara i minoritet i en kvinnodominerad förskoleverksamhet

Detta är en Kandidat-uppsats från Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

Sammanfattning: Syftet med studien var att undersöka männens upplevelse av att arbeta på en kvinnodominerad arbetsplats. Empiriinsamlingen har skett utifrån sex enskilda intervjuer med män som arbetar på förskola. De teoretiska utgångspunkterna har varit sociala genusmönster, könsprocesser i organisationer och minoriteter i organisationer, vilka har använts för att analysera det insamlade materialet. Materialet visade att de flesta av intervjupersonerna tyckte att kön har betydelse i förskolan, bland annat för att det inte förväntas att män ska arbeta i förskola. Intervjupersonerna upplevde de tre tendenser som kännetecknar minoriteter på arbetsplatser, synlighet, kontrast och assimilering. Männen upplever stereotypiska föreställningar om män i förskolan av de kvinnliga förskolpedagogerna, bland annat att de blir tilldelade specifika arbetsuppgifter och stereotypiska könsroller, som upprätthåller sociala genusmönster. Materialet visade även hur männen konstant tänker på hur de agerar med barnen i förskolan för att inte riskera att bli misstänkliggjord för sexuella övergrepp mot barn. Resultatet analyserades utifrån två huvudteman, genusmönster och konsekvenser samt erfarenheter av att vara i minoritet, som redogör männens upplevelse av att arbeta som minoritet på en kvinnodominerad arbetsplats. För vidare forskning hade det varit intresserat att gå ännu djupare i minoritetsproblematiken på både kvinno- och mansdominerade arbetsplatser.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)