Sökning: "genusmönster"

Visar resultat 1 - 5 av 76 uppsatser innehållade ordet genusmönster.

 1. 1. Genusarbete i förskolanspedagogiska lärmiljö inomhus : En studie om genusarbetets betydelse för barns identitetsskapande iförskolepedagogisk kontext

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Hannah Öhberg; Martina Sjöstrand; [2021]
  Nyckelord :Genus; genus pedagogy; genus patterns; genus system; equality; heteronormative; genus stereotypes; genus neutral; educational environment; school interior; educational material; play materials.; genus; genuspedagogik; genusmönster; genussystem; jämställdhet; heteronormativitet; könsstereotyp; könsneutral; lärmiljö; inomhusmiljö; lär material; leksaker;

  Sammanfattning : Förskolan har ett ansvar att motverka könsmönster som begränsar barnensutveckling, val och lärande. Lärmiljöns och det tillgängliga materialets betydelse förbarns identitetsskapande har vetenskapligt studerats tidigare av andra forskare ochvisar då på att den genusexponering som barn utsätts för i tidig ålder är bidragandetill barns genusrelaterade förväntningar och attityder senare i livet. LÄS MER

 2. 2. Rasmus, Lotta, Emil & Madicken : En kvalitativ textanalys om hur genusmönster skildras i fyra kapitelböcker av Astrid Lindgren.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Uppsala universitet Innovation (UU Innovation)

  Författare :Amelia Davies; Fanny Jansson; [2021]
  Nyckelord :Pedagogik;

  Sammanfattning : Denna studie synliggör normbärande och normbrytande egenskaper hos fyra huvudkaraktärer i fyra kapitelböcker av Astrid Lindgren för att kunna bidra till den litteraturdidaktiska diskussionen. Maria Nikolajevas (2017) schema för könsstereotypa egenskaper fungerar som analysverktyg. LÄS MER

 3. 3. Jämställdhet i ensembleundervisning : En kvalitativ studie om genusmönster i ensembleundervisning på gymnasiet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB)

  Författare :Isaak Zhorobaev; [2021]
  Nyckelord :genus; jämställdhet; genusmönster; ensemble;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande uppsats är att undersöka hur ensemblelärare vid estetiska programmet på gymnasiet uppfattar begreppet genus och integrerar jämställdhet i ensembleundervisningen. Studien har fokuserat på två kön, nämligen tjejer och killar, vilket inte betyder att uppsatsens innehåll förnekar existensen av flera kön. LÄS MER

 4. 4. Emotionella kvinnor och aggressiva män : En kvalitativ och kvantitativ textanalys av sex läseböcker för årskurs 1

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Angelica Örvander; Camilla Vilhelmsson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med undersökningen är att utifrån ett genusperspektiv undersöka hur genusmönster konstrueras och har konstruerats, samt analysera vilka genusnormer som funnits och fortfarande finns i sex svenska läseböcker från 1960- och 1970- och 2000-talet. Detta för att bidra med kunskap kring hur genusmönster och genusnormer har förändrats över tid och för att göra läraren medveten om vilken syn på genusmönster och genusnormer de analyserade läseböckerna kan förmedla till eleverna. LÄS MER

 5. 5. Genusstrategier i Förskolan : En kvalitativ studie om förskollärares syn på genusarbete i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Beatrice Sjögren; Nathalie Axelsson; [2021]
  Nyckelord :Förskola; genus; traditionella könsmönster; pojkar; flickor;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att skapa förståelse för förskollärares syn på arbetet med att utmana och motverka traditionella könsmönster i förskolan. Vår studie utgår ifrån en kvalitativ metod. LÄS MER