Sökning: "genusmönster"

Visar resultat 1 - 5 av 72 uppsatser innehållade ordet genusmönster.

 1. 1. Jämställdhet i ensembleundervisning : En kvalitativ studie om genusmönster i ensembleundervisning på gymnasiet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB)

  Författare :Isaak Zhorobaev; [2021]
  Nyckelord :genus; jämställdhet; genusmönster; ensemble;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande uppsats är att undersöka hur ensemblelärare vid estetiska programmet på gymnasiet uppfattar begreppet genus och integrerar jämställdhet i ensembleundervisningen. Studien har fokuserat på två kön, nämligen tjejer och killar, vilket inte betyder att uppsatsens innehåll förnekar existensen av flera kön. LÄS MER

 2. 2. ”Även pappor hade rätt att leka med sina barn, och barnet fick rätt att leka med sin pappa” En kritisk läromedelsanalys i samhällskunskap med fokus på aspekterna könsroller, jämställdhet och sexualitet.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Sara Jensen; [2020-02-28]
  Nyckelord :Könsroller; jämställdhet; sexualitet; läromedel; läroböcker; samhällskunskap; heteronormativitet; genus.;

  Sammanfattning : Syftet är att undersöka hur kunskap om jämställdhet, könsroller och sexualitet i nyareläroböcker i samhällskunskap för mellanstadiet förmedlas och framställs. Detta gör jag genomatt kritiskt granska och synliggöra normer, värderingar, attityder samt analysera hurförfattaren förhåller sig till innehållet och tilltalar läsaren. LÄS MER

 3. 3. Två läroböcker från skilda tider -En komparativ studie utifrån ett genusperspektiv avPojken och Tigern: en Sverige- saga (1986, reviderad 2002) av Lars Westman och Nyckeln till skatten (2012) av Mats Wänblad

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Joakim Andersson; Marika Ekholm; [2020]
  Nyckelord :Svenskundervisning; läsning; närläsning; textanalys; komparativ studie; detaljbeskrivningar; genusmönster; genusutveckling över tid;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att få en fördjupad insikt i hur genusperspektivet kan skildras i skolans läroböcker. Detta genom att analysera hur genus framställs i två olika läromedel som används i svenskundervisningen i dagens skola. LÄS MER

 4. 4. Jag vill bara vara som alla andra : En kvalitativ studie om könsskillnader mellan barn i förskolan i behov av stöd med adhd

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Laura Bence Van den dungen; [2020]
  Nyckelord :könsroll; genusmönster; ackommodation; kön; attribuering och adhd.;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka om det finns en skillnad mellan könen i bedömning av barn som påvisar hyperaktivitet, sociala svårigheter och aggressivt beteende på förskolan. Det som intresserade författaren till att göra studien var författarens egen erfarenhet inom ämnet samt ett intresse för att veta mer om ämnet. LÄS MER

 5. 5. ”Vi förväntas vara dom här lekpojkarna” : En kvalitativ studie om mäns upplevelser av att vara i minoritet i en kvinnodominerad förskoleverksamhet

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Veronika Nordsten; [2020]
  Nyckelord :Conceptions; minority; gender patterns; gender processes; suspicion; Föreställningar; minoritet; genusmönster; könsprocesser; misstänkliggjorda;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka männens upplevelse av att arbeta på en kvinnodominerad arbetsplats. Empiriinsamlingen har skett utifrån sex enskilda intervjuer med män som arbetar på förskola. LÄS MER