Sökning: "gender patterns"

Visar resultat 1 - 5 av 455 uppsatser innehållade orden gender patterns.

 1. 1. Man föds inte maskulin, man måste bli man : En empirisk studie om hur pojkar framställs genom adjektiv i två barnböcker år 2019

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV); Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Amanda Jonsson; Amina Halilovic; [2020]
  Nyckelord :Gender; performative gender; masculinity; traditional gender patterns; children s books; adjective; empirical study; Genus; performativt genus; maskulinitet; traditionella könsmönster; barn- och ungdomsböcker; adjektiv; empirisk studie;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att från ett genusperspektiv undersöka om de manliga huvudkaraktärerna i två barnböcker publicerade år 2019 framställs på ett genusstereotypt sätt genom de adjektiv som beskriver dem. Genom att analysera adjektiv med hjälp av barnbokskritikern Maria Nikolajevas schema för "kvinnliga" respektive "manliga" egenskaper, kommer det styrka sambandet med hur författaren framställer manliga huvudkaraktärer genusstereotypiskt. LÄS MER

 2. 2. ”Beroende på vad man läser för barnen så får de omedvetet in de här könsrollerna” : En undersökning om hur verksamma pedagoger i förskolan ser på att använda barnböcker för att motverka traditionella könsroller

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Didaktik; Högskolan i Gävle/Didaktik

  Författare :Frida Nordström; Maria Sandén; [2020]
  Nyckelord :Childrens books; preschool; gender; equality; conception of gender; gender patterns; norms; norm-breaking; Barnböcker; förskolan; genus; jämställdhet; könsföreställningar; könsmönster; normer; normbrytande;

  Sammanfattning : Förskolan har i uppdrag att aktivt arbeta för en jämställd verksamhet där alla barn får möjligheter att utveckla sin egen individ oberoende av könsuppfattningar. I läroplanen för förskolan skrivs också att barn ska få chans att ta till sig barnböcker och dess innehåll, uttrycka sig och utmana sitt tänkande (Skolverket, 2018). LÄS MER

 3. 3. "Lilla gumman" : - En kvalitativ studie av kvinnliga journalisters upplevelse av näthat beroende på bevakningsområde

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Medier och kommunikation; Uppsala universitet/Medier och kommunikation

  Författare :Ellen Lundgren; Kajsalisa Pohl; [2020]
  Nyckelord :näthat; journalistik; genus; bevakningsområden; demokrati;

  Sammanfattning : This paper examines the increased hate online and its implications for journalism. The purpose of this paper is to examine online hate towards Swedish female journalists’ and how it differs depending on areas of coverage. LÄS MER

 4. 4. Fotbollssverige - en arena för jämställdhet? : En kvantitativ studie om svenska herr- och damfotbollslandslagens gestaltning i media.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Vera Zethraeus; Emelie Sylvaner; [2020]
  Nyckelord :Sportjournalistik; Kvantitativ innehållsanalys; Dagordningsteorin; Gestaltningsteorin; Genusteori;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to find out if male and female football players are presented in a different manner in Swedish newspapers, over time. Previous research shows that there are not enough studies done on sports framing in the Nordic countries, neither are there studies that take up how the framing changes over time, this became the starting point for the purpose and issue of this study. LÄS MER

 5. 5. ”Det är väl ett sådant ämne där det kan lysa igenom lite, lite tydligare” : en kvalitativ studie om könsmönster och heteronormativitet i idrott- och hälsaundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Linette Kouru; Cecilia Olby; [2020]
  Nyckelord :Genus; könsmönster; heteronormativitet; idrott och hälsa; jämställdhet;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syfte och frågeställningar Syftet med studien är att undersöka könsmönster och heteronormativitet i ämnet idrott och hälsa utifrån ett lärar- och elevperspektiv. Hur arbetar lärarna för att motverka könsmönster i deras idrott- och hälsaundervisning? Hur upplever gymnasieeleverna att deras idrottslärare motverkar könsmönster i deras idrott- och hälsaundervisning?   Hur kan idrottslärarna och elevernas upplevelser av könsmönster kopplas till heteronormativitet i skolämnet idrott och hälsa? Metod Denna studie genomfördes med en kvalitativ metod där öppet riktade intervjuer användes för att ta reda på hur lärare och elever upplever könsmönster och heteronormativitet i ämnet idrott och hälsa. LÄS MER