Att främja en normal sömn och dygnsrytm på intensivvårdsavdelning

Detta är en Magister-uppsats från Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap; Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap

Sammanfattning: Sömn är ett grundläggande behov som bland annat är viktigt för kroppens återhämtning och för att människan ska må bra både fysiskt och psykiskt. När människor blir svårt sjuka och hamnar på en intensivvårdsavdelning blir sömnmönstret ofta stört. Själva sjukdomen påverkar sömnen samtidigt som det finns många olika faktorer i intensivvårdsmiljön som bidrar till en störd sömn och dygnsrytm. Det är viktigt att som sjuksköterska förstå vikten av sömn och arbeta för att främja en god sömn och normal dygnsrytm. Tidigare litteratur har visat på en kunskapsbrist inom detta område hos vårdpersonal och att området inte skulle vara så högt prioriterat. Syftet med studien är att beskriva intensivvårdssjuksköterskors syn på sömn och dygnsrytm och vad de gör för att främja till en normal dygnsrytm för patienter som vårdas inom intensivvården. För att samla in data gjordes intervjuer med intensivvårdssjuksköterskor som hade olika lång erfarenhet av yrket. Intervjuerna skrevs sedan ut och analyserades enligt kvalitativ innehållsanalys. I resultatet framkom att intensivvårdssjuksköterskorna ser sömn och dygnsrytm som något grundläggande och viktigt för patientens välbefinnande och tillfrisknande. För att främja till en normal dygnsrytm beskrivs olika åtgärder som görs men att de i vissa situationer kan vara svåra att uppnå på grund av begränsningar i intensivvården och dess miljö. Författarna ser att ytterligare kunskap om sömnen och dygnsrytmens betydelse för patientens tillfrisknande är ett behov hos personalen. Åtminstone bör de diskutera och utbyta tankar kring ämnet för att komma fram till rutiner som främjar en normal dygnsrytm. En rutin kan vara att göra individuella vårdplaner. De ska dock ha samma mål, nämligen att främja en god sömn och normal dygnsrytm för att på så vis leda till ett ökat välbefinnande hos patienterna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)