En analys av fem läromedel i svenska för årskurs ett

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

Sammanfattning: Syftet med examensarbetet är att undersöka läromedels upplägg och utformning. Undersökningen har även som syfte att öka förståelsen för vilka förmågor, centrala innehåll och kunskapskrav som läromedel förmedlar och inkluderar skrivövningar. Undersökningen består av en läromedelsanalys av fem läromedel i svenska avsedda för årskurs ett. Innehållet i läromedlen analyseras såväl kvalitativt som kvantitativt utifrån ett sociokulturellt perspektiv.  Det har utförts en kvalitativ och kvantitativ innehållsanalys av fem läromedel, där studien undersöker utifrån delar av kursplanens förmågor, centrala innehåll och kunskapskrav tillhörande skrivning. Det studeras vilka likheter och skillnader av läromedlens uppfyllelse av de valda analysvariablerna och faserna, men också likheter. I studien har det även försökt synliggöras vad läromedlen innehåller och hur de presenteras. Kvalitativt och kvantitativt har olika analysvariabler rörande skrivande av olika texttyper samt alfabet, alfabetisk ordning och bokstävers form utförts. Analysen visade ett resultat där läromedlen är uppbyggda på ett varierat sätt och fokuserar i varierande utsträckning på olika delar av analysvariablerna. Det är inte en självklarhet att läromedlen innehåller varje analysvariabel, utan det var endast tre av de fem utvalda läromedlen. Läromedlen har stora skillnader i variation av övningar och mängd övningar rörande uppfyllelse av kursplanens förmågor, centrala innehåll och kunskapskrav.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)