Sökning: "Kursplan"

Visar resultat 1 - 5 av 614 uppsatser innehållade ordet Kursplan.

 1. 1. Läroböckers roll i klassrummet : En kvalitativ studie om läroböcker i musik i låg- och mellanstadiet

  M1-uppsats, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Ying-Hsiu Chen; [2021]
  Nyckelord :Lågstadiet Mellanstadiet Musik Läroböcker Grundskolan Läroplan Musikundervisning Kursplan Musikpedagogik;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Vad de borde få veta : Emokognition i gymnasieskolans svenskämne

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Peter Larsson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna uppsats argumenterar för att skönlitteratur påverkar sina läsares tanke- och känsloliv, särskilt i en samhällskontext. Genom en närläsning av svenskämnets kursplan på gymnasiet, och i synnerhet dess uttryckliga formuleringar kring ämnets syfte, konstateras att skönlitteraturen anses kunna frambringa personlig förändring och förståelse av omvärlden hos dess unga läsare. LÄS MER

 3. 3. Djur på schemat : en enkät till biologilärare i grundskolan

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Andrea Swahn; [2020]
  Nyckelord :kursplan; biologi; utbildning; djurvälfärd; etologi; djurskydd;

  Sammanfattning : The usage of animals for different purposes in today’s society is widespread, and animal welfare has become a public concern. In order to secure good welfare for these animals it is of great importance to gain knowledge about ethology and animal protection legislation early in life. LÄS MER

 4. 4. Lärares uppfattningar om programmering i matematikämnet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Napoleon Wallin; [2020]
  Nyckelord :Datalogiskt tänkande; fenomenografi; matematikundervisning; programmering;

  Sammanfattning : Programmering introducerades höstterminen 2018 i grundskolans kursplan för matematik. Flertalet rapporter lyfter problematiken med att lärare känner ett kompetensutvecklingsbehov för ämnet samt att på majoriteten av skolorna så är inte programmering implementerat i rätt omfattning. LÄS MER

 5. 5. Miljö och hållbarhet i slöjdundervisningen

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Tim Linderholm; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Utifrån tanken om att miljöfrågor är både viktigare och mer aktuella än någonsin, syftar arbetet till att kartlägga hur miljö- och hållbarhetsaspekter formulerats i de svenska läroplanernas allmänna del och slöjdämnets kursplan från och med införandet av grundskolesystemet 1962 fram till det förslag på en reviderad kursplan som Skolverket lade fram hösten 2019. De utgivna läroplanerna har getts en kortfattad beskrivning där förändringar gällande skolans verksamhet och slöjdämnets karaktär redogjorts för. LÄS MER