Sökning: "DiVA tyska"

Visar resultat 1 - 5 av 564 uppsatser innehållade orden DiVA tyska.

 1. 1. Ett litet folkbibliotek och dess språkliga och sociala rum : Och hur samhällets vardagsrum påverkas av en tillfällig stängning

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för språk, litteratur och lärande

  Författare :Melanie Engels; [2021]
  Nyckelord :Andraspråksförvärv; flerspråkighet; flerspråkighetens synlighet; lingvistiskt landskap; sociala rum; språkkombinationer;

  Sammanfattning : Ett litet folkbibliotek kartläggs som språkligt landskap och dessutom granskas bibliotekets förmåga att vara ett socialt rum för alla åldrar inom den flerspråkiga befolkningen. Resultaten visar att det språkliga landskapet huvudsakligt består av det svenska, arabiska och engelska språket. LÄS MER

 2. 2. En studie om elevers upplevelse av inlärning av de fyra språkliga förmågorna i moderna språk i årskurserna 6–9

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för barndom, utbildning och samhälle (BUS)

  Författare :Cecilia Majava; [2021]
  Nyckelord :Franska; Moderna språk; Spanska; Språkliga förmågor; Tyska.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att genom en enkätundersökning få elevers egna perspektiv på vilken av de fyra språkliga förmågorna, höra, läsa, skriva och tala, de upplever gynnar dem mest i inlärningen av ett modernt språk, i det här fallet franska, tyska och spanska. Undersökningens frågeställning har formulerats för att ta reda på vilken av de fyra förmågorna de upplever som viktigast för dem men även för att ta reda på om det finns någon annan viktig faktor utöver de fyra förmågorna som är särskilt viktig för elevernas upplevelse av språkinlärningen. LÄS MER

 3. 3. Från Potebnja till Barthes - den tidiga formalismens materialisering : Återproblematiseringar av Viktor Šklovskijs metodimmanenta princip

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska

  Författare :Margareta Nydahl; [2021]
  Nyckelord :Viktor Šklovskij; Aleksandr Potebnja; early formalism; cubo-futurism; symbolism; estrangement; sujet; antisubstantialism; reductionism; problematizations; post-modernism; structuralism; energeia; Viktor Šklovskij; Aleksandr Potebnja; tidig formalism; kubofuturism; symbolism; främmandegöring; sujett; antisubstantialism; reduktionism; problematiseringar; postmodernism; strukturalism; energeia;

  Sammanfattning : In the course of this thesis, decisive problematizations, in the Foucauldian sense, around Viktor Šklovskij’s early Russian Formalism shall be the object of re-problematizations. More precisely, a careful look will be taken at re-problematizations around theoretical aspects regarding Šklovskij’s paradigmatic reductionist model, primarily as it is introduced in his article Art as device (1917), described most notably by Aage Hansen-Löve and Wolf Schmid in Der Russische Formalismus (1978) and Slavische Erzähltheorie (2010), Elemente der Narratologie (2014) as well as Grundthemen der Literaturwissenschaft: Erzählen (2018) respectively. LÄS MER

 4. 4. Att undvika förlust : Vilka faktorer ledde till de skilda utfallen för Finland och Norge i Finska Vinterkriget respektive vid det tyska angreppet på Norge 1940?

  Master-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Martin Skoglund; [2021]
  Nyckelord :strategi; seger; förlust; krigföringsförmåga; asymmetri; doktrin; Vinterkriget; Weserübung;

  Sammanfattning : Det förväntade resultatet i en väpnad konflikt mellan en starkare och en svagare stat är att den som förefaller starkare faktiskt segrar och därigenom uppnår sina målsättningar. Även om detta är det vanligaste resultatet händer det att den svagare staten segrar, eller åtminstone undviker att förlora. LÄS MER

 5. 5. Bedömning som lärande: : hur elever och lärare uppfattar kamratbedömning i undervisningen i tyska som modernt språk. En kvalitativ studie.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Jenni Réen; [2021]
  Nyckelord :bedömning som lärande; formativ bedömning; kamratbedömning; tyska som modernt språk; undervisning;

  Sammanfattning : Abstrakt  Syftet med den här kvalitativa studien är att undersöka elevers och lärares uppfattning av det formativa arbetssättet kamratbedömning. Som blivande språklärare i tyska genomförde jag en kamratbedömningsaktivitet i min årskurs 9 efter avslutat arbete i skriftlig produktion. LÄS MER