Utveckling av en induktionsladdare för bärbara datorer

Detta är en Kandidat-uppsats från KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

Författare: Katja Åström; [2014]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

Denna rapport skrevs i samband med ett kandidatexamensarbete inom Teknisk Design, vårterminen 2014, på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Syftet med arbetet har varit att ta fram en produkt med fokus på tekniska och designmässiga aspekter och samtidigt fördjupa de kunskaper som tidigare inhämtats inom produktframtagning, mekanik, elektroteknik och matematik.Produkten som utvecklades var en induktionsladdare för bärbara datorer, vilket hittills inte funnits på marknaden. Syftet var att ta fram en trådlös laddare som komplement till den befintliga laddaren, för tillfällen då det är opraktiskt att leta efter laddningsuttag och krångla med sladdar. Fokus låg på att applicera den teknik som finns att tillgå inom ett nytt användningsområde snarare än att utveckla själva tekniken. Resultatet blev en portabel induktionsladdare som kopplas in i datorn vid behov och laddas då den placeras på ett bord med inbyggd laddningsstation. Induktionseffekten förstärks med hjälp av en magnetisk ferritkärna vilket gör den mer effektiv än många befintliga induktionsladdare för mobiltelefoner. Dessutom är den tack vare sin justerbara spänningsnivå och sitt universaluttag kompatibel med olika typer av datorer.Förarbetet inleddes med en omfattande informationssökning om induktion och om teknikens användningsområden Hur laddningen går till skiljer sig mellan de olika användningsområdena och genom att kartlägga dessa varianter hittades metoder som gick att applicera inom projektet. Därefter genomfördes en marknadsundersökning och en kundundersökning följt av ett konceptutvecklingsarbete, där för- och nackdelar med olika koncept av induktionsladdare vägdes mot varandra. Vid utvecklingen av produkten beaktades sedan ekonomiska, samhälls-, miljö- och funktionsmässiga aspekter. I slutet av rapporten presenteras en analys av projektet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)