Ungsvenskar på Facebook – En diskursanalys av Sverigedemokratisk Ungdoms community

Detta är en Kandidat-uppsats från

Sammanfattning: Studien syftar till att bidra till en förståelse för hur ungdomars sociala relationer fungerar på socialanätverk. Utifrån bland annat Ernesto Laclau och Chantal Mouffes diskursteori analyserasspråkanvändningen på Sverigedemokratisk Ungdoms community på Facebook för att förklara hur denpåverkar de sociala relationerna samt generera en förståelse för hur de diskursiva normerna formas.Undersökningen bygger på följande frågor:1. Hur ser språkanvändningen ut på SDU:s community på Facebook?. Hur påverkar språkanvändningen de normer och ramar som gör sig gällande i diskursen?3. Vilka enande respektive splittrande funktioner bidrar till diskursens stabilitet respektive instabilitet?4. Vilken betydelse har funktionerna för den diskursiva hegemonin, de antagonistiska konflikterna samt för utrymmet för pluralism?Resultat bygger inledningsvis på en kvantitativ undersökning med syfte att kartlägga aktiviteten påcommunityn som sedermera även fungerar som ett urval för den kvalitativa undersökningen avkommentarer. Resultatet påvisar att den hegemoniska ordning som råder inom diskursen förefallervara stabil och därtill inte ifrågasatt. Inom diskursen råder det brist på utrymme förmeningsskiljaktighet samt således mångfald och pluralism. Mouffe menar att demokratiseringförutsätter motståndare, vilket hon benämner agonism. Dock visar resultatet på att motståndarna somgör sig gällande i denna studie snarare utgörs av fiender i konflikt, antagonister, snarare änmotståndare med meningsskiljaktigheter. Därmed hotas den demokratisering som samhälle och isynnerhet skolan ska verka för. Det är därtill av vikt att lärare utvecklar en förståelse för dessa forumdå Internet ger utrymme för elever att politiskt kommunicera.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)