Kvalitet i hållbarhetsrapporter En kvantitativ studie som jämför kvalitet i bestyrkta hållbarhetsrapporter med icke-bestyrkta.

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Författare: Isabelle Engvall; Isabella Illiano; [2020-10-12]

Nyckelord: Hållbarhetsrapport; kvalitet; bestyrkt;

Sammanfattning: Bakgrund och problemdiskussion: Hållbarhetsrapportering är lagstadgat sedan 2017 menkvalitetssäkring av innehållet är frivilligt för svenska företag. Bestyrkande av icke-finansiellinformation anses öka trovärdighet och kvalitet samt möjliggör upptäckt av internahållbarhetsrisker som skulle kunna skada företagens marknadsförtroende.Syfte: Att undersöka om bestyrkande av hållbarhetsrapporter ökar dess kvalitet i jämförelsemed icke-bestyrkta rapporter.Avgränsning: Studiens urval har avgränsats till ett stickprov på 100 stora svenska aktiebolagsom omfattas av lagkravet att hållbarhetsrapportera.Referensram: Utifrån tidigare studier definieras kvalitet som tillgänglighet, tillförlitlighetoch strategisk förankring. Den teoretiska referensram som används i studien ärlegitimitetsteorin och intressentteorin. Tidigare forskning presenteras inom området kvalitetrelaterat till icke-finansiell information och kvalitetssäkring av innehållet ihållbarhetsrapporter.Metod: Studien har ett deduktivt tillvägagångssätt där en forskningshypotes legat till grundför hypotesprövning. Slutgiltiga urvalet som använts är 100 hållbarhetsrapporter varav 51 ärbestyrkta och 49 är icke-bestyrkta. Kvalitet utgör studiens beroende variabel där denhuvudsakliga förklaringsvariabeln är bestyrkande. För att minimera risken att dra felaktigaslutsatser har förklarings- och kontrollvariabler använts. Metoden för att analyseradatamängden är deskriptiv statistik, korrelationsanalys samt multipel regression med syftet attförkasta eller acceptera forskningshypotesen.Resultat och analys: Bestyrkta hållbarhetsrapporter uppvisar en bättre kvalitet i samtligaundersökta kategorier. Kvalitet är statistiskt signifikant med bestyrkta rapporter och storlek påföretag med en signifikans på 0.000.Slutsats: Företag som bestyrkt hållbarhetsrapporten upprätthåller bättre kvalitet i jämförelsemed företag som inte bestyrkt rapporten.Förslag till vidare forskning: Att genomföra likartad studie fast i större omfattning. Ett annatförslag är att undersöka validiteten i hållbarhetsrapporter och om det skiljer sig mellan företagsom bestyrkt rapporten eller inte.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)