Sjuksköterskors anmälningsplikt när barn far illa : Vad påverkar beslutet att anmäla?

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

Sammanfattning: Bakgrund: Runt om i världen far barn illa på grund av att de utsätts för fysiskt eller psykiskt våld, sexuella övergrepp eller andra missförhållanden. Sjuksköterskor har anmälningsplikt vilket innebär att de är skyldiga att anmäla vid vetskap eller misstanke om att ett barn far illa. Trots det anses antalet anmälningar från hälso- och sjukvården vara få. Syfte: Beskriva vad som påverkar sjuksköterskor i beslutet att upprätta en anmälan vid misstanke om barn som far illa.  Metod: En litteraturstudie där resultatet baserades på fyra kvalitativa artiklar och sex kvantitativa artiklar.  Resultat: Det framkom att tillräcklig kunskap och tidigare erfarenhet underlättade för sjuksköterskor i beslutet. Förhållningssätt till anmälningsplikten och inställningen till barnmisshandel påverkade också. Rädsla för vad en anmälan kunde medföra för konsekvenser hade också en inverkan. Även arbetsmiljön och samarbetet med ansvarig myndighet påverkade beslutet att upprätta en anmälan eller inte.   Slutsats: Resultatet visade att sjuksköterskors kunskap och erfarenhet var avgörande vid identifiering av barn som far illa. Resultatet visade även att sjuksköterskor hade ett behov av att känna stöd från sin arbetsplats. Utbildning och en bra arbetsmiljö bör därav prioriteras.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)