Processmätning av kapsåg vid husfabrik : Fallstudie vid Svensk Husproduktion AB

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Linnéuniversitetet/Institutionen för skog och träteknik (SOT)

Sammanfattning: Syftet med studien är att undersöka hur en process i en tillverkningsindustri kan effektiviseras och få en ökad förståelse kring produktionsutveckling. Studien ska utvärdera utnyttjandegraden för en process hos en svensk träshustillverkare och undersöka processen för att kunna ge förslag på förbättringsåtgärder. Examensarbetet utfördes på Svensk Husproduktion AB som ligger i Bromölla och tillverkar prefabricerade småhus i trä. Tidsstudier har utförts dels på en operatör vid en arbetsstation, dels på maskinen som operatören arbetar vid. Syftet med tidsstudien är att få fram utnyttjandegraden på maskinen, samt att räkna ut operationstider för olika produktvarianter. När nuläget analyserades kunde forskaren konstatera att vid ökad produktion är den undersökta processen en flaskhals. Baserat på mätningar, observationer och intervjuer analyserades data och genom olika förbättringsförslag kan utnyttjandegraden vid processen öka till önskad nivå och flaskhalsen elimineras. Förbättringsförslagen utgår från att eliminera slöseri och öka andelen värdeskapande tid. Förslagen presenterades i två olika scenarier beroende på om företaget väljer att investera i robotautomation eller att förändra arbetsmetod och bemanning vid arbetsstationen. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)