Specialpedagogers arbete med skolutveckling

Detta är en Master-uppsats från Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

Sammanfattning: AbstractBakgrunden till föreliggande studie är att skolutveckling är ett område som ofta prioriteras bort för specialpedagoger framför andra specialpedagogiska arbetsuppgifter som undervisning enskilt eller i grupp, dokumentation eller andra administrativa arbetsuppgifter. Detta gjorde mig intresserad av att undersöka hur specialpedagogens kunskaper kommer till användning inom skolutveckling. Syftet med föreliggande studie är således att undersöka hur specialpedagogens kunskap och kompetens inom skolutveckling kommer till användning i skolans verksamhet. Studien syftar även till att belysa vad som är betydelsefullt för framgångsrik skolutveckling i skolans organisation. Studiens frågeställningar är:•Hur arbetar specialpedagoger med skolutveckling?•Vad möjliggör och begränsar specialpedagogers arbete med skolutveckling?•Vad är betydelsefullt i organisationen för att lyckas med skolutveckling?Föreliggande studie bygger den empiriska delen på underlag ifrån fyra grundskolor i tre kommuner. Respondenterna som inkluderades i studien är fyra rektorer som har gått rektorsprogrammet och fyra utbildade specialpedagoger. En rektor och en specialpedagog intervjuades från varje organisation. Rektor och specialpedagog skulle även ha arbetat tillsammans i mer än sex månader, för att ha haft möjlighet och kunnat påbörja utvecklandet av en organisation för skolutveckling. En kvalitativ metod har använts med semistrukturerade intervjuer för att på ett naturligt sätt kunna ställa följdfrågor till respondenterna. För att bearbeta och analysera det insamlade materialet användes en kvalitativ innehållsanalys, för att kunna analyser intervjuerna med fokus på likheter och skillnader. Resultatet visar att arbetet med skolutveckling är ett arbetsområde som är svårt för specialpedagogerna att nå framgång i och specialpedagogerna får inte mandat till att arbeta med skolutveckling. Resultatet påvisar även för att det ska bli en framgångsrik organisation och för att lyckas med skolutveckling är det betydelsefullt med en tydlig ledning som organiserar och strukturerar arbetet med skolutveckling. Studien ger en inblick i hur viktigt specialpedagogers eget engagemang och med egen kraft hävda sin yrkesroll för att få mandat och legitimitet att utföra de arbetsuppgifter som specialpedagogutbildningen motsvarar. Studien bidrar även med kunskap om vad som är betydelsefullt för att lyckas med skolutveckling, i framgångsrika organisationer är det viktigt hur den interna organisationen är organiserad och det är avgörande med en kompetent och engagerad rektor som organiserar och strukturerar det pedagogiska ledarskapet som främjar en lärande och en samarbetande kultur i riktning mot kunskapskraven. Studiens kunskapsbidrag är värdefullt för nyutexaminerade specialpedagoger, verksamma specialpedagoger, rektorer samt skolledare.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)