Sökning: "special educator"

Visar resultat 1 - 5 av 141 uppsatser innehållade orden special educator.

 1. 1. Vad är särskilt med ett särskilt begåvat barn?

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Emelie Andersson; Camilla Nyström; [2021-02-08]
  Nyckelord :Gifted children; very able children; phenomenographY; identification; special educator;

  Sammanfattning : SyfteDet övergripande syftet med studien är att få kunskap om hur sju specialpedagoger uppfattaratt särskild begåvning hos barn yttrar sig. Vidare är syftet att undersöka hur dessaspecialpedagoger uppfattar särskilt begåvade barns behov av stöd i skolan och hur stödet kanse ut. LÄS MER

 2. 2. Närvarofrämjande, förebyggande och åtgärdande arbete gällande problematisk skolfrånvaro : Specialpedagogens insatser beskrivna i 20 kommunala handlingsplaner

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Susanna Hellborg; Lotta Nilsson; [2021]
  Nyckelord :problematic school absenteeism; special educator; supportive measures; preventative measures; interventions due to problematic school absenteeism; problematisk skolfrånvaro; specialpedagog; främja närvaro; förebygga problematisk skolfrånvaro; åtgärda problematisk skolfrånvaro;

  Sammanfattning : Problematisk skolfrånvaro har uppmärksammats efter att en statlig utredning 2016 kom fram till att det finns bristande kunskap inom området i Sverige. Studiens syfte är att undersöka hur specialpedagogen används i det främjande arbetet för skolnärvaro och det förebyggande och åtgärdande arbetet vid problematisk skolfrånvaro utifrån 20 kommunala handlingsplaner. LÄS MER

 3. 3. "För då slipper jag ligga efter" : - En studie om distansundervisning som verktyg vid problematisk skolfrånvaro

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Joanna Zimmerman; [2021]
  Nyckelord :Distance learning; motivation; participation; relationship building; school attendance; Delaktighet; distansundervisning; motivation; relationsskapande; skolnärvaro;

  Sammanfattning : Zimmerman, Joanna (2021). ”För då slipper jag ligga efter”. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. Studien strävar efter att ge nya perspektiv för skolnärvaro samt närma sig ett problematiserande kring skolan och den digitala samtiden. LÄS MER

 4. 4. Stödinsatser i gymnasieskolan : en studie av frirummet mellanstyrdokument och praktik

  Master-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Christina Linderos; [2021]
  Nyckelord :action program; actor-preparedness; additional adjustment; educational investigation; Scope for Action; Scope for Action model; SENCO; special education; special needs; special support; support measure; aktörsberedskap; extra anpassning; frirum; frirumsmodell; pedagogisk utredning; specialpedagog; specialpedagogik; stödinsats; särskilt stöd; åtgärdsprogram;

  Sammanfattning : In Swedish schools, students have a statutory right to support if the need arises. According to The Education Act, the workflow with support measures can briefly be described as: if needs are noticed, then support measures in the form of additional adjustments must be made. LÄS MER

 5. 5. Alla barns och elevers rätt till en tillgänglig lärmiljö : En studie i specialpedagogens möjligheter till utveckling av lärmiljöer genom handledning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Christel Henborg-Andersson; Elisabeth Duvborn; [2021]
  Nyckelord :Accessibility; Accessible learning environment; Collaboration; Inclusion; Participation; Sociocultural perspective; Supervision; Delaktighet; Handledning; Inkludering; Samarbete; Sociokulturellt perspektiv; Tillgänglighet; Tillgänglig lärmiljö;

  Sammanfattning : Bakgrunden till denna studie är en vision om att kunna göra skillnad för alla barn i skolan när det handlar om en tillgänglig lärmiljö. Speciellt i de lägre skolåren sker övergångar varje år från förskola till förskoleklass och till sist in i årskurs ett. LÄS MER