Undersökning av bedömningsformuläret NeoEAT - Amning i en svensk lingvistisk och kulturell kontext

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Umeå universitet/Logopedi

Sammanfattning: Bakgrund En tidig och korrekt bedömning av spädbarn som riskerar att utveckla matningssvårigheter är viktigt för att förebygga framtida komplikationer. Neonatal Eating Assessment Tool - Amning (NeoEAT - Amning) är ett heltäckande formulär som avser att lägga en grund för bedömning av matningssvårigheter hos spädbarn i 0 - 7 månaders ålder. Formuläret behöver genomgå en psykometrisk testning för att kontrollera att den fungerar med svenska kulturella och lingvistiska normer. Syfte Syftet med denna studie är undersöka hur den svenska översättningen av NeoEAT – Amning fungerar i en svensk lingvistisk och kulturell kontext, göra en psykometrisk testning av bedömningsformuläret samt att undersöka skillnader i totalpoängen och delpoängen mellan åldersgrupperna. Metod Nittiotvå föräldrar svarade på formuläret. Deltagarna angav sina svar i en digital version av bedömningsformuläret NeoEAT – Amning. Rekryteringen genomfördes via sociala medier, privata kontakter samt mail- och telefonkontakt med barnavårdscentraler över hela Sverige. Deltagarna hade möjlighet att lämna åsikter och kommentarer på bedömningsformuläret. Åldersskillnader analyserades utifrån de insamlade materialet i ett Excelformulär. Resultat Resultaten visade att totalpoäng och delpoäng för matningssvårigheter var lägre hos äldre barn än yngre barn. Dock skedde en ökning av totalpoäng för barn i 6–7 månaders gruppen samt en ökning av delpoängen i tre delskalor för samma åldersgrupp. Två deltagare upplevde ett fåtal påståenden som lika eller otydliga. Deltagarantalet var för litet för att genomföra en psykometrisk testning. Slutsatser NeoEAT - Amning bedömningsformulär förefaller fungera väl i svensk kontext. Det bör tilläggas tydligare definitioner om vad som menas med amning. Föräldrar bör även med fördel fylla i formuläret i sällskap av sjukvårdspersonal. Studien hade gynnats av ett högre antal deltagare med jämnare fördelning mellan åldersgrupperna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)